DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

سیاست های سرمایه گذاری صنایع معدنی چین

درپیش از 20 سال گذشته دولت چین یک سلسله قوانین ، مقررات ، تدابیر و ضوابطی درباره اکتشاف وتوسعه منابع معدنی به منظوررسیدن به توسعه پایدار اقتصادی واجتماعی ، تنظیم وتدوین کرده ویک نظام قانونی برای اکتشاف وتوسعه منابع معدنی باتوجه به شرایط کشور واستانداردهای بین المللی ایجاد نموده است.دولت چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی به تعهدات خود برای تنظیم ، تصویب وتجدیدنظر درقوانین وبخش های اجرایی عمل کرده است که از جمله آنها میتوان به تکمیل اصلاحات قوانین اصلی سرمایه گذاری خارجی، قانون تساوی حقوق چین و کشورهای خارجی وقانون موسسات با سرمایه گذاری خارجی وقانون قراردادهای مشترک چینی وخارجی، تجدیدنظر درمصوبات ورهنمودهای سرمایه گذاری خارجی وتنظیم راهنمای کاتالوگ صنعتی سرمایه گذاری خارجی ومقررات شرکت های سرمایه گذاری که سرمایه گذاران خارجی تاسیس می کنند، اشاره کرد. 
1- تغییرات سیاست های اصلی پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی : 
الف - اصلاحات راهنمای سرمایه گذاری خارجی وکاتالوگ راهنمای صنعتی ؛راهنمای سرمایه گذاری خارجی وکاتالوگ راهنمای صنعتی شامل تغییرات اصلی به شرح ذیل است: 
افزایش شماره تدابیر تشویقی ، شمار این اقلام از 186 به 262 افزایش یافته ومیزان اقلام عمده کننده درزمینه سرمایه گذاری خارجی از 112 به 75 مورد کاهش یافته است.درزمینه اکتشاف منابع معدنی، این کاتالوگ موارد تشویقی را برای اکتشاف ، استخراج وبهره برداری از ذغال سنگ ومنابع مرتبط چون گاز ذغال سنگ ومعادن آهن، منگنز، روی، مس، سرب وآلومینیوم درنظر گرفته است. 
به علاوه دراین راهنما موارد مربوط به محدودیت های اکتشاف و استخراج نفت وگاز طبیعی، اکتشاف ذخایر نفت وگاز درمیدان های مربوط، مواد معدنی چون آلومینیوم ، روی، سرب ، مس، منگنز، سولفور، فسفر وپتاسیم ودیگر مواد معدنی شیمیایی وغیره برطرف گردیده وسرمایه گذاران خارجی برای اکتشاف وبهره برداری از این معادن واجرای طرح های مرتبط تشویق گردیده وتجهیزات وارداتی موردنیاز آنان نیز از معافیت وارداتی برخوردار گردیده و مالیات برارزش افزوده نیز از آنان اخذ نمی شود. 
مورد دیگر کاهش محدودیت ها بر روی سهام سرمایه گذاری خارجی است که شمار این اقلام نیز در این راهنما 25 درصد کمتر گردیده واز 64 به 48 مورد رسیده است. در شش مورد دیگر تسهیلاتی درنظر گرفته شده است. برای نمونه خارجیان اکنون می توانند در زمینه اکتشاف وبهره برداری از معادن جواهرات و دیگر منابع معدنی غیرفلزی قیمتی سرمایه گذاری کنند.افزون براین بخش های بیشتری به روی سرمایه گذاران خارجی گشوده شده است . برای نمونه اکتشاف معادن زونستین و زابلیت وبهره برداری از آنها برای خارجیان اکنون آزاد است . این نخستین بار است که چین با سرمایه گذاری خارجی دراین بخش ها موافقت می کند.چین در راهنمای جدید ساختار رقابتی بازار را تقویت بخشیده است وخارجیان می توانند در بخش های صنعتی معمولی کشور سرمایه گذاری کنند تا ساختار این صنایع وتولیدات آنها تقویت شود. 
چین همچنین سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در صنایع پایه مناطق غربی تشویق ومحدودیت های مربوط به سهام آنان را کاهش داده وبسیاری از بخش ها را به روی آنها گشوده است. این راهنمای جدید شامل سیاست های مختلف دارای امتیاز وترجیحی برای سرمایه گذاری خارجی دراین نواحی است. برای مثال آنان می توانند در معادن جیوه سرمایه گذاری می کنند واگر ظرفیت تولید حداقل دو نواحی مرکزی وغربی چین به 2000 تن برسد، آنان از سیاست های تشویقی و ترجیحی برخوردار خواهند شد.سرمایه گذاری خارجی انحصاری درصنایع پایه نیز در نواحی غربی آغاز شده است وآنان مجاز به اکتشاف و بهره برداری از معادن مس، سرب، روی، وآلومینیوم واکتشاف معادن وذوب فلزات هستند. 
ب - تجدید نظر وبهبود مقررات سرمایه گذاری خارجی 
مقررات مربوط به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی 10 ژوئن 2003 تصویب شد وبرهمین اساس نظام مناسبی برای تاسیس شرکت های خارجی در چین ایجاد گردید برای همین منظور بسیاری از محدودیت ها مربوط به استفاده از ارزهای مختلف برای سرمایه گذاری خارجی لغو گردید ودرنتیجه خارجیان توانستند شرکت های سرمایه گذاری خود را با ارز مربوط به کشورهایشان ویا واحد پول چین درجمهوری خلق چین تاسیس کنند وبه سرمایه گذاری دربخش سهام واوراق بهادار مبادرت ورزند دولت چین با موسسات خارجی همچون موسسات داخلی برخورد می کند تاحقوق مربوط به سرمایه گذاری آنان تضمین گردد. همچنین تبصره ای تنظیم گردیده است مبنی براین که سرمایه ثبت شده شرکت های خارجی نباید کمتر از 30 میلیون دلار باشد وارزش وام های آنها نیز نباید بیشتر از چهار برابر سرمایه ثبت شده آنان باشد . برای برخی شرکت ها نیز تصویب گردید که اگر سرمایه گذاری آنان کمتر از صد میلیون دلار نباشد ارزش وام آنها نیز نباید بیشتر از شش برابر میزان سرمایه ثبت شده باشد بعلاوه به آنان اجازه داده شد که از حقوق سهامی برخوردار گردیده و شرکت هایی با مسئولیت محدود ایجاد کنند وبهمین سبب محدوده فعالیت این شرکتها افزایش یافت . 
2- سیاست های مالی و مالیاتی 
الف - سیاست های مالیاتی 
درحال حاضر سیاست های مالیاتی برای سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی خارجی از جمله سرمایه گذاران هنگ کنگ، تایوان و ماکائو شامل مالیات بردرآمد، مالیاتهای محلی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات برمصرف، مالیات برتجارت وتعرفه های وارداتی است با این حال درزمینه مالیات بردرآمد سیاست های ترجیحی برای خارجیان سرمایه گذار درنظر گرفته شده است برای مثال خارجیان به مدت دوسال فعالیت یعنی از اولین سال سوددهی از این مالیات معاف هستند وبرای سه سال بعد از آن نیز پنجاه درصد تخفیف درمالیات بردرآمد برای آنها درنظر گرفته شده است.شرکت های خارجی ای که در نواحی غربی ومرکزی چین فعالیت می کنند برای سه سال دیگر نیز علاوه بر زمان فوق از پنجاه درصد تخفیف مالیات بردرآمد برخوردارند. درزمینه مالیات های محلی ، شرکت های خارجی که مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف ومالیات تجاری را از اول ژانویه 1994به بعد همانند نرخ مشابه موسسات داخلی پرداخته اند ودر مجموع موسسات خارجی وموسسات با سرمایه خارجی برای انتقال فن آوری از مالیات تجاری معاف هستند در زمینه تعرفه وارداتی نیز دولت چین ازسال 1991 نرخ تعرفه وارداتی را چندین بار کاهش داده است ومیانگین فعلی نرخ تعرفه برای فرآورده های معدنی به حدود 9درصد کاهش یافته است . 
تجهیزات وارداتی موسسات خارجی و طرح های سرمایه گذاری داخلی ازسوی دولت مورد حمایت قرار گرفته واز تعرفه ومالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. 
ب - سیاست های مالی 
زمانی که یک موسسه با سرمایه گذاری خارجی ودرزمینه مالی در چین فعالیت می کند ، بانکهای تجاری چین مجاز به قبول تضمین از سهام داران خارجی هستند.موسسات با سرمایه گذاری خارجی مجاز به ارائه تقاضا برای گرفتن وام با ارز چین از شماری از بانکهای تعیین شده دراین کشور هستند وباید مقررات تبادلات ارزی را مراعات کنند وبهمین دلیل کلیه سرمایه تبادلات خارجی یک موسسه خارجی بعنوان وجه تضمین برای بانک تلقی می شود موسسات مالی خارجی ویا موسسات مالی چینی هایی که در خارج از چین زندگی می کنند در کشور چین می توانند از تضمین اعتبار برای تبادلات خارجی استفاده کنند شرایط ثبت نام برای تعهدات وتضمین تبادلات ارزی خارجی ومحدودیت های ویژه مرتبط با نرخ اعتبار یک بانک خارجی که تضمین تبادلات ارزی ارائه می کند نیز لازم الاجرا نیست وام های اعطایی با ارز چین توسط سهام داران خارجی مورد تضمین قرار می گیرد وتعهدات تبادلات ارزی باید با سیاست های مربوط به بخشهای صنعتی - همخوانی داشته باشد واین وام ها بتواند نیاز مربوط به سرمایه گذاری در دارایی های ثابت وصندوق های کار را برآورده کند اما نمی تواند برای خرید ارز خارجی مورد استفاده قرار گیرد با تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری صنعتی ویژه نیز راهی برای حل مشکلات مالی موسسات مالی خارجی در چین است. بانک های خارجی درچین درعین حال می توانند وام های حقوقی به سهامداران چینی بدهند ونوعی تساوی حقوقی این موسسات داخلی وخارجی برقرار نمایند. براین اساس یک موسسه تاسیس شده با سرمایه گذاری خارجی می تواند از دارایی های شرکای خود به عنوان تعهد استفاده کنند. این شرکا ممکن است شرکت های چینی باشند.این تعهد برای دریافت وام به ارز دولت چین داده می شود. 
افزون براین به سرمایه گذاران خارجی درچین بیمه عمومی ، بیمه اجرای قرارداد، بیمه تضمین و دیگر خدمات بیمه ارائه می شود. این خدمات تنها به شرکت های خارجی که در بخش انرژی سرمایه گذاری می کنند داده می شود تا آنان مورد تشویق قرار گیرند. 
3- محافظت از محیط زیست، تبادلات خارجی وگمرک 
الف - محافظت از محیط زیست 
موسسات تاسیس شده با سرمایه گذاری خارجی متقاضی اجرای طرح های سازندگی درچین پیش از تقاضا برای تصویب طرح ، باید اسناد مربوط به طرح شامل محل اجرای آن، گستردگی طرح ، کارخانه های تولید، تهیه فرآورده ، تخلیه مواد آلوده وتدابیر کنترلی را به اداره اجرایی محافظت از محیط زیست ارایه کنند تا مورد تصویب قرار گیرد واز لحاظ محیط زیست نیز این اسناد باید به تصویب برسد. 
اداره محیط زیست در این زمینه گزارشی تهیه می نماید که باید مورد تصویب وبررسی ادارات مافوق قرار گیرد. دولت چین از اول سپتامبر سال 2003 اعلام کرد که باید برای اجرای این طرح ها، تجزیه وتحلیل ، ارزیابی وبررسی کامل صورت گیرد وتاثیرات احتمالی این طرح های سازندگی بر روی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار گیرد تا آثار منفی آن از بین برود. 

ب - تبادلات ارزی 
اداره تبادلات ارزی دولت و شعبه ها وشاخه های فرعی آن مسئول رسیدگی به ثبت موسسات تبادلات ارزی خارجی هستند. 30 روز پس از دریافت گواهینامه تجاری ( شخصی - حقوقی ) ، موسسه خارجی می تواند برای انجام تشریفات ثبت نام تبادلات ارزی خارجی برای تبادل با موسسات مختلف ایران اقدام نماید. پس از آن موسسه باید فرم مخصوص ثبت نام داده های اساسی موسسات خارجی را پرکرده واقلام زیر را آماده نماید: 
A ) فرم ثبت نام داده های اساسی موسسات خارجی 
B) تصویر گواهینامه تجاری شخصی حقوقی موسسه یا گواهینامه شخصی غیرحقوقی موسسات مشترک چینی خارجی 
C) تصویر اصلی سند تصویبی برای تاسیس موسسه وگواهینامه تصویب که اداره اجرایی تجاری مرتبط درچین صادر کرده است. 
D) قرارداد واسناد دیگر حقوقی موسسه خارجی یا موسسه مشترک چینی- خارجی که مورد تصویب قرار گرفته باشد. 
E) گواهینامه کد شخصی حقوقی موسسه و 
F) دیگر اسناد مرتبط …. 
موسساتی که تشریفات ثبت تبادلات ارزی را به مراکز موردنظر درچین داده اند، دیگر ملزم به انجام این تشریفات در شعبات فرعی ادارات تبادلات ارزی در مناطق مختلف چین نیستند. 
3) گمرک 
اگر تولیدات یک موسسه خارجی برای صادرات، سهمیه صادرات وگواهینامه واردات درنظر گرفته شود ویا واردات این تولیدات ازسوی دولت چین محدودیت داشته باشد، موسسه باید از ادارات اقتصادی وتجاری چین مجوز بگیرد وضوابط را مراعات نماید. تجهیزات ومواد وارداتی که به عنوان سرمایه سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود، جزو مقررات اداری وارداتی محسوب می گردد. بنابراین ادارات گمرک باید کالاهای وارداتی را پس از بازرسی مشخص کرده وفهرست تجهیزات واقلام وارداتی را مورد بررسی قرار دهند وگواهینامه واردات را به دقت وارسی نمایند. آن اقلامی که در فهرست وگواهینامه واردات گنجانده شده باشد، توسط گمرک چین اجازه ورود خواهد گرفت.موسسه های خارجی درچین همچنین می تواند تجهیزات ماشین آلات، وسایل لازم برای تولید مواد خام، سوخت، قطعات یدکی و وسایل مرتبط دیگر مورد نیاز کار خود را براساس قراردادی که با چین دارد، وارد نماید. این وسایل براساس قوانین گمرک چین وارد می شود وگواهینامه لازم نیز برای آنها صادر می گردد. وسایل وخودروهای تولید می تواند شامل خودروهای ویژه، وانت باری ویا خودروهای استیشن برای حمل ونقل باشد. 
4- سیاست های مربوط به استفاده زمینی برای صنایع معدنی 
الف - استفاده از زمین برای منابع معدنی 
باتوجه به آنکه چشم انداز منابع معدنی مشخص نیست ، تقاضا برای زمین های این منابع نیز موقتی خواهد بود وتشریفات آن نیز براساس مقررات انجام شده وبه تصویب ادارات دولتی چین می رسد. به علاوه قرارداد استفاده موقی از این زمینی ها برای اکتشافات معدنی بین موسسات ذیربط و ادارات محلی مرتبط ویا سازمانهای اشتراکی روستایی یا کمیته های روستایی امضا می شود. براساس این قرارداد، عوارض اجازه زمین به طور موقتی پرداخت می گردد. این عوارض اصولاٌ برای مدت دوسال پرداخت می گردد. پس از آنکه ذخیره منابع معدنی این زمین مشخص شد وزمینی برای حفرمعدن آماده گردید، تشریفات رسمی برای استفاده از زمین وحصول منابع بر مبنای مقررات موجود کشورانجام می شود. 
ب - استفاده از زمین برای موسسات معدنی یک موسسه سرمایه گذار خارجی درصورت نیاز به استفاده از زمین، باید تقاضای خود را به ادارات ذیربط شهر یا شهرستان یا بخشی که زمین درآن واقع است، ارائه کند وگواهینامه تجارت معدن، سند تصویب طرح ودیگر اسناد ذیربط را نیز ارائه کند. 
اداره اجرایی زمین که زیرنظر دولت محلی فعالیت می کند ، باید این تقاضانامه را مورد بررسی قرار داده ونقشه های لازم را برای اجرای طرح آماده نماید. پس از تصویب تقاضا توسط دولت محلی، تقاضا به مرجع بالاتر ارایه می شود. تقاضا برای زمین های کشاورزی یا 45 هکتار زمین ویا بیشتر از این میزان تا 70 هکتار باید برای تصویب به دولت مرکزی چین داده شود. تقاضا برای زمین های دیگر بجز موارد فوق به ادارات استان، مناطق خودمختار وشهرهای زیرنظر دولت مرکزی ارائه وگزارش آن برای بررسی به دولت مرکزی داده می شود. یک موسسه معدنی با سرمایه گذاری خارجی برای استفاده از زمین باید تقاضای ثبت زمین را براساس قوانین وضوابط چین تهیه وبرای تصویب به ادارات دولتی ارائه کند وپس از کسب پروانه کار حق استفاده از زمین را خواهد داشت. 
5- سیاست های اصلی برای توسعه نواحی غربی چین 
اداره کل شورای دولتی چین سیاست های مربوط به سرمایه گذاری درزمینه اکتشاف واستخراج وبهره برداری از منابع معدنی نواحی غربی را تعیین نموده است براساس این قوانین ، زمین ها ومنابعی که دارای فراورده های کلیدی کمیاب و زیرزمینی و یا مناطق فاقد منابع کافی آب هستند، باید قبل از زمین های دیگر مورد بررسی وارزیابی قرار گیرند. مناطق دارای توسعه جغرافیایی کم ومصائب جغرافیایی شدید نیز جزو اولویت های بازرسی وارزیابی خواهد بود. حقوق اکتشاف وبهره برداری یا بهای حق معدن که با سرمایه‏گذاری دولت در نواحی غربی مشخص شده است، می تواند به طور کامل به سرمایه دولتی ویا سرمایه موسسات معدنی دولتی انتقال یابد ویا به موسساتی که مورد تصویب دولت قرار گرفته اند، داده شود. البته انتقال این حقوق با رعایت برخی شرایط امکان پذیر است: اکتشاف وبهره برداری از معادن نفت، گاز طبیعی، ذغال سنگ، معادن فلزات آهنی، منگنز باکیفیت بالا، مس، نیکل، طلا، نقره وغیره. 
اکتشاف وبهره برداری از منابع معدنی مشخص شده از سوی دولت در مناطق محروم ویا مناطق مهم عمرانی، اکتشاف وجایگزین کردن منابع ازسوی شرکت های بزرگ ومتوسط معدنی، 
شرکتهای دارای سرمایه دولتی می توانند برای کسب حقوق بهره برداری ومعدن سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری ها اصولاٌ از طریق موسسات دولتی و یا موسسات با سرمایه گذاری مشترک که تاسیس آنها به تصویب رسیده باشد،انجام می گردد. شرکت ها وکسانی که خواهان اکتشاف و بهره برداری از منابع درنواحی غربی چین هستند باید برای کاهش مالیات ویا معافیت از مالیات از عوارض پروانه بهره برداری و مجوز معدن تقاضای خود را به ادارات ذی ربط بدهند و شرایط زیر را داشته باشند : 
بهره برداری واکتشاف نفت، گازطبیعی، ذغال سنگ، اورانیوم، مس، منابع معدنی ومنابع آب زیرزمینی وغیره. اکتشاف و جایگزینی منابع از سوی شرکت های بزرگ ومتوسط معدنی 
استفاده از فنآوری و روشهای جدید برای بهبود و ارتقای سطح اکتشاف وبهره برداری منابع معدنی، با این فنآوری می توان از معادن قدیمی نیز بهره برداری کرد وازمعادن با کیفیت پایین نیز منابع معدنی استخراج نمود. شرکتها وموسسات خارجی که در زمینه اکتشاف وبهره برداری منابع معدنی غیرنفتی ومنابع معدنی گاز فعالیت دارند می توانند برای دریافت مجوز معدن وحق اکتشاف برای یکسال از مالیات معاف شده ودر دوسال بعد از آن نیز تا 50 درصد کاهش عوارض و حقوق دارای امتیاز دیگر برخوردار شوند. 
نام این شرکت ها اگر درفهرست شرکت های خاص وتشویق شده از سوی دولت باشد، از مالیات فعالیت های معدنی برای 5 تا 10سال معاف می شوند. درزمینه شرکت های با سرمایه گذاری مشترک ، اگر طرف چینی برای کسب حق معدنکاری و اکتشاف سرمایه گذاری کند، حقوق به دست آمده قانونی خواهد بود وقسمت فرآورده معدنی منطقی برای این شرکت درنظر گرفته خواهد شد. این قیمت براساس مقررات وقوانین تعیین می شود. 
مدیریت اکتشاف و حقوق معدنکاری در چین 
شرکت های خارجی می توانند برای دریافت اسناد ومدارک اکتشاف و حق معدن کاری، تقاضاهای خود را به ادارات مربوط بدهند ومجوزهای لازم را براساس قوانین چین بدست آورند. پس از آن می توانند در این زمینه ها فعالیت داشته باشند شرکت های خارجی ، مشترک وقراردادی مشترک وکاملاٌ با سرمایه گذاری خارجی درچین می توانند دراین زمینه ها فعالیت کنند. این شرکت های خارجی خود می توانند مستقیماٌ برای دریافت حق معدنکاری واکتشاف درخواست بدهند ویا شخص حقیقی را معرفی نمایند. این شرکت های خارجی می توانند حق اکتشاف ومعدنکاری معادن متعلق به شرکت های دیگر یا شرکت های با سرمایه گذاری مشترک را نیز بدست آورند. کسانی که خواستار حق معدنکار هستند، باید دارای هویت شخص حقیقی باشند. اگر متقاضی حق اکتشاف یک شرکت با سرمایه گذاری مشترک چینی خارجی، شرکت مشترک قراردادی، اداره ویا نمایندگی باشد ورسماٌ توسط ادارات صنعت وبازرگانی چین به ثبت رسیده باشد وگواهی تجارت موسسات شخصی غیرحقوقی داشته باشد، می توانند همانند متقاضیان ذی صلاح دیگر درخواست حق معدنکاری واکتشاف کند. موسسات خارجی درزمینه اکتشاف و معدنکاری منابع معدنی کار می کنند که باید توسط ادارات زمین شناسی و معدن شورای دولتی چین به تصویب برسند وسپس گواهی واسناد لازم برای این منظور برای آنان صادر گردد. 

مالیات وعوارض صنایع معدنی چین 
1- مالیات های اصلی صنعت معدن 
الف - مالیات بردرآمد موسسات با سرمایه گذاری خارجی وموسسات خارجی ،برای این دسته بندی نرخ مالیات 33 درصدی برای شرکت های مذکور درنظر گرفته شده است که شامل مالیات های مختلف اجاره، حق العمل کاری ونرخ بهره وغیره می باشد . 20 درصد از مالیات بردرآمد مذکور براساس قوانین مورد قبول استاندارد جهانی تعیین می شود. امتیازات مربوط به کاهش یا معافیت از مالیات: 

A ) شرکت های با سرمایه گذاری خارجی که در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت می کنند، شرکت های خارجی که درزمینه تولید فعالیت دارند وبا سازمان ها وموسسات دیگر در مناطق ویژه اقتصادی همکاری دارند، وشرکت های خارجی که در مناطق توسعه ای واقتصادی تاسیس شده اند وتولید کننده هستند باید فقط 15 درصد مالیات بردرآمد بپردازند. 
B ) یک موسسه تولید با سرمایه گذاری خارجی که قصد دارد دریک دوره 10 ساله یا بیشتر فعالیت کند درسالهای اول ودوم سوددهی از مالیات معاف است ودر سالهای سوم تا پنجم 50 درصد مالیات می پردازد. با این حال این مالیات شامل طرح های نفت، گازطبیعی، فلزات کمیاب ومنابع معدنی قیمتی وطرح های اکتشاف این معادن نمی باشد. 
c) اگر سرمایه گذاران خارجی موسسات با سرمایه گذاری خارجی از موسسه وسرمایه گذاری موسسات دیگر مرتبط با طرح های معدنی استفاده کنند و سرمایه ثبت شده افزایش یابد ، یا از سود سرمایه گذاری برای تاسیس شرکت های دیگر استفاده شود و مدیریت فعالیت این موسسات کمتر از پنج سال نباشد؛ آنان تا 40 درصد از میزان سرمایه فعالیت خود مالیات بردرآمد می پردازند. 
D ) میزان مالیات بردرآمدی که یک شرکت با سرمایه گذاری خارجی درچین می پردازد، می تواند از کل مالیات بردرآمد وی در پایان فعالیت معدنکاری کسر گردد که این میزان براساس قوانین چین تعیین می گردد. 
ب - مالیات بردرآمد شخصی 
اشخاصی که دارای حق اقامت در چین هستند ودرچین کار می کنند ویا کسانی که بیش از یک سال در چین زندگی کرده اند مالیات بردرآمد شخصی می پردازند. کسانی که حق اقامت ندارند اما بیش از یک سال وکمتر از 5 سال در چین کار می کنند، باید از حقوق خود ویا شرکتشان مالیات بردرآمد بپردازند و این میزان پرداختی را دولت تعیین می کند. آنان که بیش از5 سال درچین زندگی کرده اند باید از درآمد داخل چین ومنابع درآمدی خارجی خود از سال ششم به بعد مالیات بپردازند. 
کسانی که درچین زندگی نمی کنند وحق اقامت ندارند، یا آنان که کمتر از یکسال درچین زندگی کرده اند از درآمد حاصله درچین ، مالیات می پردازند. 
ج - مالیات بر ارزش افزوده 
شرایط ترجیحی معافیت وکاهش ارزی این مالیات: 
a ) وسایل وتجهیزات اساسی برای تحقیقات علمی، آزمایش های علمی و آموزش تجهیزات وارداتی توسط دولت های خارجی وسازمان های بین المللی درقالب کمک، تجهیزات لازم وارداتی برای تجارت برخی محصولات خاص، درآمد حاصله از فروش کالاهای استفاده شده، فعالیت در زمینه های صنعتی دارای امتیاز و طرح های خاص سرمایه گذاری خارجی در استانها ومناطق خودمختار و شهرهای چین در نواحی غربی ومرکزی و تجهیزات وفنآوری وارداتی در قالب اصل سرمایه گذاری ، تجهیزات وارداتی با وام های دریافتی دولت های خارجی وسازمان های مالی بین المللی، تجهیزات وفنآوری وارداتی با سرمایه گذاری خارجی، مراکز تحقیقات وتوسعه با سرمایه گذاری خارجی، موسسات خارجی صادرکننده ودارای فنآوری پیشرفته، تجهیزات وفنآوری های پیشرفته این موسسات، طرح هایی که دولت چین برای سرمایه گذاری درآنها موارد تشویقی درنظر گرفته است. (دراین گونه موارد موسسات وسرمایه گذاری از مالیات مضاعف است ویا کاهش مالیاتی دارد) 
b) نرخ مالیات ارزش افزوده معدنکاری وتولیدات معادن معدنی ومعادن فلزی وغیرفلزی از 13 تا 17 درصد است. 
c) نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای نفت خام و گاز طبیعی اکتشاف شده باهمکاری چینی ها وخارجیان در معادن نفت وگاز 5 درصد است. 
d) درزمینه تولید طلا این مالیات درنظر گرفته نمی شود. 
د - مالیات منابع 
قوانین کلی : 
مالیات پردازان برای مالیات منابع ، موسسات ، شرکت ها وافرادی هستند که در زمینه تولیدات معدنی در چین فعالیت دارند وامتیازاتی درزمینه معافیت ویا کاهش مالیات برای آنان درنظر گرفته شده است. 
اگر مالیات پرداز به دلیل برخی حوادث ویا بلایای طبیعی خساراتی متحمل شود، دولت مرکزی ودولت های محل باید میزان مالیات پرداختی وی را کاهش داده ویا از پرداخت مالیات تحت شرایط ویژه معاف کنند. 
مالیات پرداز فعالیت معادن سنگ آهن از 40 درصد کاهش مالیاتی برخوردار است که براین اساس 60 درصد میزان استاندارد مالیاتی به عنوان نرخ واقعی درنظر گرفته می شود و 
40 درصد از میزان مالیات استاندارد برای مالیات منابع درصورتی که قلمرو فعالیت مربوط به سنگ آهن باشد، قابل پرداخت است. 
30 درصد کاهش مالیات منابع برای معادن فلزی غیرآهنی، که براین اساس 70 درصد از میزان مالیات به عنوان نرخ واقعی مدنظر خواهد بود. برای نفت خام وگاز اکتشافی باهمکاری موسسات چینی وخارجی مالیات منابع دریافت نمی شود 
ه - مالیات خودرو و کشتی 
این گونه مالیات فقط به موسسات با سرمایه گذاری خارجی، موسساتی که خارجیان تاسیس کرده اند، موسسات هنگ کنگ، ماکائو وتایوان، موسسات چینی های خارج از کشور، خارجیان وشهروندان هنگ کنگ، ماکائو وتایوان وچینی های ماورای بحارو کسانی که از کشتی و خودرو استفاده می کنند تعلق می گیرد که این مالیات را گمرک براساس مقررات وقوانین تعیین می کند. 
و - مالیات تمبر 
این مالیات شامل موسسات، شرکت ها وافرادی است که دارای اسناد مربوط به فعالیت اقتصادی درچین هستند. کسانی که قراردادهای تجاری را امضا می کنند، به عنوان ایجادکننده قرارداد هستند واین مالیات برای آنان درنظر گرفته می شود. 
ز - مالیات بر سند ( قباله) 
این مالیات شامل موسسات مشارکتی و شرکت ها وافرادی می شود که حق زمین ومالکیت را در چین به کس دیگری منتقل می کنند. این مالیات بین 3 تا 5 درصد است و دولت های محلی واستانی آن را تعیین می کنند. 
ح - مالیات اموال غیرمنقول شهری 
مالیات اموال غیرمنقول شهری توسط مالک اموال ویا کسی که متعهد شده است واموال را در اختیار دارد پرداخت می شود. این مالیات در زمان حاضر مربوط به موسسات با سرمایه گذاری خارجی ، موسسات خارجی ، خارجیان ، چینی های ماورای بحار واهالی ماکائو، هنگ کنگ وتایوان می باشد . 
ط - مالیات وحقوق گمرکی 
این مالیات مربوط به کالاهای وارداتی ویا صادراتی است. مالیات واردات شامل نرخ تعرفه معمولی وتعرفه امتیاز دار می باشد. گمرک چین این مالیات را از کالاهای وارداتی به این کشور دریافت می کند. نرخ این تعرفه ها ومالیات آن براساس قوانین چین متفاوت است. 
2- عوارض اصلی صنایع معدن چین 
الف - عوارض خسارات منابع معدنی عوارض خسارات منابع مالیاتی ، نوعی درآمد از اموال محسوب می شود که درواقع نوعی از فعالیت های اقتصادی منابع معدنی تحت نظارت وکنترل دولت را شامل می شود. برای این گونه عوارض نیز شرایطی به منظور کاهش ویا معافیت درنظر گرفته شده است. 

A ) اگر دارنده حق معدنکاری درزمینه بهبود تولید فعالیت کند یا به اکتشاف وبهره برداری از معادن غیرحفاظت شده ورهاشده ویا تعطیل شده بپردازند از پرداخت این عوارض معاف می شود. 

B) اگر دارنده حق معدن از ابتدا به بهبود تولید معدن کمک کند ویا به اکتشاف معادن دارای کیفیت پایین و فاقد درجات صنعتی مبادرت ورزد ویا به اکتشاف و شروع منابع طبیعی آبی زیرزمینی ومعادن خسارت دیده به دلیل قیمت گذاری های دولتی بپردازد ، از کاهش و بخشودگی عوارض برخوردار خواهد شد. 

C ) موسسات خارجی وادارات مرتبط ویا ادارات نمایندگی که با سرمایه گذاری خارجی در چین تاسیس شده اند، درصورت مشارکت وهمکاری در زمینه تولیدات معدنی ،فقط50 درصد از عوارض منابع معدنی را می پردازند واگر این شرکت ها فعالیت معدنی را از اولین مرحله آغاز کنند، از این عوارض هم معاف می شوند. کسانی که برای اکتشاف معادن سخت درچین از فنآوری جدید استفاده می کنند، برای مدت سه سال ، 50 درصد کاهش عوارض خواهند داشت. 
D ) شرکت های خارجی ، ادارات ارتباطی و نمایندگی های آنها که برای اکتشاف ومنابع معدنی به غیر از معادن نفت وگاز با چینی ها همکاری می کنند وتولید خود را نیز بهبود بخشیده اند، برای مدت 3 سال 50 درصد کاهش مالیاتی خواهند داشت و اگر میزان تولیدات معدنی آنها از حد مشخصی بالاتر رود، از معافیت عوارض برخوردار خواهند شد. 
E ) شرکت های خارجی، ادارات ارتباطاتی ونمایندگی های آنها که درنواحی غربی چین سرمایه گذاری کرده اند (بجز معادن نفت وگاز) تا 5 سال از عوارض خسارات منابع طبیعی معاف خواهند شد. 
ب - اکتشاف وبهره برداری ، حق الامتیاز حقوق معدنکاری 
این حقوق مربوط به دارندگان حق اکتشاف است وبراساس مقررات تعیین می شود. دراین زمینه نیز مواردی برای معافیت وکاهش مالیات وعوارض وجود دارد: 
a) کسانی که متقاضی اکتشاف منابع معدنی نواحی غربی ،b) دورافتاده ومناطق دریایی چین هستند(این مناطق را باید دولت چین تعیین کند) از کاهش ویا معافیت از حق الامتیاز وحق اکتشاف بهره مند خواهند شد ویا تخفیف هایی برای آنان درنظر گرفته می شود. همچنین اکتشاف وبهره برداری از منابع طبیعی که عرضه آنها در چین بسیار کم است واکتشاف وبهره برداری از منابع جایگزین موسسات معدنی بزرگ ومتوسط ،c) اکتشاف معادن با استفاده از فنآوری و روش های نوین وارتقای سطح تولید،d) اکتشاف معادن با کیفیت پایین و اکتشاف معادنی که بهره برداری از آنها سخت است و یا موارد ویژه ای که دولت مشخص می کند دارای بخشودگی مالیاتی هستند. 
e) متقاضیان کاهش ویا معافیت از حق الامتیاز معدنکاری وعوارض حق اکتشاف باید ویژگی هایی داشته باشند: درسال اول فعالیت ، آنان از این حقوق معاف خواهند بود ودر سال های دوم وسوم 50 درصد می پردازند ودرسالهای چهارم تا هفتم این میزان به 25 درصد کاهش می یابد. 
متقاضیان از حق الامتیاز معدنکاری برای سال اول و در اولین مراحل تولید معاف خواهند بود. درسالهای دوم وسوم 50 درصد و سالهای چهارم تا هفتم 25 درصد از این حق را می پردازند وزمانی که معدن بسته شد، آنان از پرداخت حقوق مذکور معاف خواهند شد. 
C ) سرمایه گذاران خارجی که در نواحی غربی به اکتشاف معادن (غیراز نفت وگاز) می پردازند ، یا شرکتهای سرمایه گذاری مشترک چینی وخارجی ، درسال اول از پرداخت این حقوق معاف هستند ودرسال دوم ، نیمی از آن را می پردازند وتدابیر امتیازی نیز برای آنان درنظر گرفته خواهد شد. 

ج - ارزش بهای اکتشاف / حق معدنکاری 
منظور از ارزش بهای اکتشاف ، بهایی است که دارنده حق اکتشاف باید بپردازد وبراساس قوانین چین تعیین می گردد. ارزش بهای حق معدنکاری نیز بهایی است که دارنده حق معدنکاری باید بپردازد وقانون میزان آن را مشخص می کند. ارزش بهای اکتشاف وحق معدنکاری براساس ارزشگذاری محاسبه می گردد وباید به صورت نقد ویا اقساط پرداخت شود. بیشترین مدت پرداخت حق اکتشاف از دوسال متجاوز نخواهد شد ومدت پرداخت ارزش بهای حق معدنکاری نیز نباید از شش سال بیشتر شود. 
د - عوارض استفاده از منطقه معدن 
شرکت های با سرمایه گذاری چینی وخارجی که به اکتشاف منابع نفتی دور از ساحل می پردازند ویا شرکت های چینی - خارجی که در زمینه اکتشاف منابع ساحلی فعالیت می کنند ، باید این عوارض را بپردازند ومیزان آن نیز براساس تولید مجموع هر میدان گاز طبیعی ونفت در یک سال تقویمی محاسبه می گردد. این عوارض معمولا تا 5/12 درصد محاسبه می شود. 
دکتر فریدون وردی نژاد 

منبع: 
- آکادمی منابع اقتصادی و زیرزمینی چین