DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

رادیو بین الملل

رادیو بین الملل/ سفير ايران: نهادهاى غير دولتى براى تعميق روابط مردمى ايران و چين بايد فعال شوند

"فريدون وردىنژاد" سفيرايران درچين خواستار حضور نهادهاى غيردولتى براى تعميق روابط مردمى و آشنايى بيشتر ملت هاى ايران و چين نسبت به فرهنگ هاى يکديگر شد.
سفير ايران درچين در هنگام بازديد از نمايشگاه دايمى فرش هاى ايرانى در شهر شانگهاى موسوم به "جاده‏هاى طلايى ابريشم " گفت : اين گونه نمايشگاه ها مى توانند در توسعه روابط تاريخى ايران و چين و گسترش همکارىهاى فرهنگى ، گردشگرى و اقتصادى بين دو کشور نقش مهمی ايفا کنند.
وى ، چشم انداز روابط ايران و چين را درخشان خواند و خواستار توسعه اين گونه فعاليت هاى فرهنگى براى تحکيم بيشتر روابط و معرفى ايران به جهانيان شد.
"وردى نژاد " هم‏چنين بر نقش نهادهاى غيردولتى براى تعميق روابط بين ملت هاى ايران و چين تاکيد کرد.