DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

دیداربا رييس فدراسيون معلولان چین

سفير ايران در چين با رييس فدراسيون معلولان اين کشور مذاکره کرد

آقاي فريدون وردى نژاد سفير جمهورى اسلامى ايران با " دنگ پو فانگ " رييس فدراسيون معلولان چين ديدار و در خصوص گسترش همکارى دو کشوردر زمينه امور معلولان بحث و تبادل نظر کرد.

سفير ايران در اين ديدار با اشاره به تجربيات ارزنده دو کشور در زمينه رسيدگى به امور معلولان، خواستارتوسعه همکارى هاى طرفين بويژه تبادل اطلاعات، برگزارى مسابقات ورزشى و همکارى بين المللى جهت تدوين کنواسيون بين المللى مربوط به حقوق افراد داراى معلوليت ذهنى شد. رييس فدراسيون معلولان چين نيز ضمن استقبال از همکارىهاى دو کشور دراين زمينه ، آمادگى نهادهاى مختلف ذيربط چينى براى همکارى با نهادهاى ايران را اعلام کرد.

"دنگ پو فانگ " فرزند "دنگ شيائو پينگ "معمار اصلاحات و سياست درهاى بازچين بوده و نقش مهمى درتدوين قانون حقوق افراد داراى معلوليت در چين و نيزدفاع از حقوق معلولين در صحنه بين المللى داشته است .

وى تاکنون جوايز متعددى از مراجع بين المللى به ويژه سازمان ملل به خاطر اقدامات خود در اين خصوص دريافت کرده است .

براساس آمار رسمى، چين در حال حاضر بيش از۶۰ ميليون معلول دارد که بيش از يک ميليون و۳۹۰ هزار تن از آنان کودکان معلول زير شش سال می باشند.

بر اساس اعلام فدراسيون معلولين چين، سالانه در حدود يکصد و۹۹ هزار کودک زير شش سال به اين تعداد معلول اضافه می شود.