DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

روزنامه مینگ بائو هنگ کنگ

خبرنگار: آيا ايرانيان نگران انتخابات آتي رياست جمهوري آمريکا مي باشند؟و آيا مردم ايران بر اين باورند که اين انتخابات بر زندگي آنها تاثير گذار خواهد بود؟ 

سفير: لزومي ندارد که ما نگراني اي از بابت انتخابات رياست جمهوري در آمريکا داشته باشيم. اين يک رويداد داخلي آمريکاست و مربوط به مردم آمريکا. اگر قرار باشد کسي در اين بين نگران باشد اين مردم آمريکا هستند که بايد نگران وجهه رو به زوال دولتشان در نزد افکار عمومي جهان باشند. 
مسلما اين انتخابات به جهت ماهيت داخلي آن هيچ تاثيري بر زندگي مردم ايران ندارد. ايران يک کشور مستقل و مردم سالار است و امور آن به صورت يک حکومت کاملا مردم سالار اداره مي شود و وابسته به هيچ کشوري نيست که امور داخلي آن در زندگي آنها تاثير گذار باشد. 

خبرنگار: مناسبات ايران و آمريکا را طي چهار سال رياست جمهوري بوش ، چگونه ارزيابي مي کنيد؟روابط فعلي تهران – واشنگتن در حال حاضر در چه وضعي قرار دارد؟ 

سفير: تلاش‏هاي زيادي که ايران طي ساليان گذشته در راستاي اعتماد سازي انجام داده و مي دهد ،کمک کرد تا بسياري از سوء تفاهمات حاصله از تبليغات مغرضانه دشمنان ايران در نزد کشورهاي ديگر خنثي و مرتقع شود و روابط ايران با اين کشورها به سرعت توسعه يابد که نمونه آن کشورهاي اروپايي هستند.، اما متاسفانه آمريکا در اين خصوص نتوانسته است خود را با جامعه جهاني همگام سازد . واشنگتن کماکان در فضاي جنگ سرد تنفس مي کند و باور ندارد که زمان زورگويي و قلدر مآبي به سر آمده است و ديگر نبايد در روابط با ديگر کشورها از زبان زور و تحکم استفاده کرد. 
البته نبايد اين تحول را ناديده گرفت که آمريکا ديگر دريافته است که بدون همکاري با ايران قادر به حل بسياري از مسائل منطقه اي ازجمله در عراق وافغانستان نيست. چراکه ايران يکي از بازيگران مهم منطقه اي مي باشد. لذا مي بينيم که آمريکا علاقمند است با ايران گفتگو و مذاکره نمايد تا همکاري ايران را دراين باره جلب کند. گفتگوهايي اخيراٌ بنا به درخواست آمريکا با ايران در برخي عرصه ها بصورت محدودي صورت گرفته و يا درحال انجام است. 
روابط فعلي تهران – واشنگتن طي اين چهار سال تحول خاصي نداشته است و هم چنان حجمي از بي اعتمادي بر روابط ميان دو کشور سايه افکنده است. 

خبرنگار : صرفنظر از اينکه چه کسي برنده انتخابات رياست جمهوري آمريکا خواهد بود ؛ تهران چه انتظاراتي از دولت آتي آمريکا دارد؟دو طرف چه موانعي را بايد براي بهبود يافتن مناسبات از ميان بردارند؟ 

سفير : موضوع رابطه دو کشور مسئله پيچيده اي است. قطر ديوار بي اعتمادي ميان دو کشور به طول 25 سال است ونياز به زمان بيشتري دارد تا اين ديوار بي اعتمادي برداشته شود. 
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران طي ساليان گذشته و تاکنون از يک اصل مشخص پيروي کرده است وآن اصل نه شرقي و نه غربي است. ما معتقد به تنش زدايي و نيز استقلال در سياست خارجي و حفظ تعادل در روابط خود با ديگر کشورها هستيم.آمريکا نيز در سياست خارجي ما از اين قاعده مستثني نيست. 
ملاک ارزيابي ما نسبت به سياستهاي آمريکا، گامها وتغيير عملي در سياستها ورفتار دولت آمريکا نسبت به جمهوري اسلامي ايران است. متاسفانه همچنان ما شاهد نوعي تناقض و دوگانگي در سياستهاي آمريکا که تحت تاثير برخي گروههاي فشار و لابي صهيونيستي در اين کشور صورت مي گيرد؛ هستيم که باعث شده است همچنان ديوار بلند بي اعتمادي ميان دو کشور پابرجا باقي بماند. آمريکا بايد نشان دهد که درجهت تحميل سياستهاي خود نيست و از حسن نيت و اراده لازم در روابط با ايران برخوردار است. 
چنانچه دولتمردان آمريکا تمايلي به برقراري روابط رسمي و گسترده تر با جمهوري اسلامي ايران دارند، بايد در قدم بعدي بنيانهاي رفتاري خود را بطور جدي مورد تجديدنظر قرار دهند. 
بهبود روابط دو کشور شرايطي لازم دارد وآن عبارت است از توجه به اصل برابري، احترام متقابل، عدم دخالت درامور داخلي يکديگر، توقف افترا و تبليغات عليه ايران، رفع تحريمها عليه ايران، آزاد کردن اموال بلوکه شده ايران، پايان دادن به دشمني و سياستهاي متناقض ودوستانه برخورد کردن با ايران. اين موارد اگر مورد توجه قرار گيرد زمينه هاي برقراري روابط ايران وآمريکا فراهم تر مي شود. به ويژه اينکه ايران داراي نقش محوري درخاورميانه وخليج فارس است وآمريکا بدون همکاري ايران قادر نخواهد بود مسائل عراق وافغانستان را حل وفصل کند. مشکلات ايران و آمريکا ابدي نيستند. بايد زمينه هاي اصلاح اين وضعيت بوجود آيد واميدواريم که آمريکائيها منطقي تر وظريف تر به مسائل ميان دو کشور بنگرند. مسلماٌ تحريم اقتصادي، افتراي سياسي و به راه انداختن جنگ تبليغاتي و رواني، روشهايي مناسب براي برقراري روابط نيستند. 

خبرنگار: آيا شما تفاوتي را در سياستهاي بوش و کري در قبال ايران مي بينيد؟ 

سفير: هنوز زود است که در اين باره قضاوت شود چرا که دو طرف اکنون در صحنه مبارزه انتخاباتي ، هر گونه اظهاراتي را جهت جلب آراي بيشتر ابراز مي دارند. بنابر اين بايد منتظر ماند و ديد آيا سياستمداران آمريکايي حاضرند که نه از بالا و بلکه از روبرو به مسئله روابط ايران و آمريکا بنگرند. البته تجربه نشان داده است که مشکلات ايران با دموکراتها بيش از جمهوري خواهان است .مردم ايران در مجموع دورانهاي تلخ‏تري را با دموکراتها داشته اند تا جمهوري خواهان ولي در مجموع اين دو حزب فرق چنداني نداشته و در اصول با هم برابرند. 

خبرنگار : واشنگتن اتهاماتي را در خصوص اهداف هسته اي ايران مطرح کرده است،آيا شما نگران نيستيد که در کانون توجه دولت جديد آمريکا قرار بگيريد؟ 

سفير: آمريکا در سياستهاي خود استانداردهاي دوگانه داشته و متناقض عمل مي کند. در حاليکه رژيم اسراييل در منطقه خاورميانه با داشتن يک زرادخانه کامل هسته اي، امنيت کل کشورهاي منطقه و جهان را تهديد مي کند، اما آمريکا بطور عمد و چشم پوشي از اين عامل خطر جدي، اقدام به بزرگ‏نمايي موضوع فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران مي نمايد و به دنبال محروم کردن ايران از حقوق مشروع خود مي‏باشد. 
ايران خواستار خاورميانه اي عاري از سلاحهاي هسته اي است، اما استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را حق خود و ديگر کشورها مي دانيم و آمريکا به دنبال سياسي کردن اين مسئله است . ما از گذشته عضو NPT بوده ايم و کليه اقداماتي که در عرصه هسته اي انجام داده ايم مغاير کردار و تعهدات ما در NPT نبوده است. و تاکنون نيز بنا به گزارشها و تصديق آژانس بين المللي انرژي اتمي، همکاريهاي کاملي با اين سازمان در خصوص فعاليتهاي صلح آميز هسته اي خود داشته ايم. لذا با توجه به اينکه قوانين و مراجع رسمي ذيربط بين المللي نيز ، فعاليتهاي هسته اي صلح آميز ما را مورد تاييد قرار مي دهند ، لزومي ندارد که نگران اين باشيم که کانون توجه دولت جديد آمريکا قرار بگيريم يا خير. 

خبرنگار: جورج بوش سابقا ايران را بعنوان يکي از محورهاي شرارت ناميده بود،آيا شما فکر مي کنيد که اين اصطلاح بار ديگر در مناظره مسئله هسته اي ايران و آمريکا بکار گرفته شود؟ 

سفير: به نظر نمي رسد که واشنگتن نيز ديگر اعتقادي به قراردادن ايران در فهرست کشورهاي محور شرارت داشته باشد. چراکه آقاي بوش متوجه شده است که جامعه بين الملل ديگر اينگونه اتهامات بي پايه واساس که رنگ وبوي سياستهاي دوران جنگ سرد را دارد، پذيرا نيست. زبان زور و ادبيات غيرمنطقي و خلاف اخلاق بين الملل بايد تغيير پيدا کند. 
امروز ايران به عنوان منادي گفتگوي تمدنها و با اتخاذ سياستهاي شفاف و منطقي خود توانسته است از جايگاه خاصي در عرصه بين المللي برخوردار شود و با بسياري از کشورهاي جهان داراي بهترين روابط و همکاري‏ها درعرصه هاي مختلف مي باشد.