DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

وقتی ھاشمی از حضور روحانی در مذاکره با مک فارلین سخن میگوید