DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

تأثیر فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بر مدیریت راهبردی رسانه