DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

سرمایه گذاری در صنعت ارتباطات و رسانه های نوین

دکتر فریدون وردی نژاد 
منبع: ماهنامه مدیریت ارتباطات 
در دنیای جدید، فرصت های بسیار زیاد موجود درعرصه ارتباطات اجتماعی و کسب و کار مرتبط با مطبوعات و رسانه ها به عنوان مولفه هایی که می تواند مرکز ثقل توسعه و پیشرفت اقتصادی باشند مطرح شده اند. ازاین رو،فرصت-های کسب و کار مجازی در دنیای اطلاعات و ارتباطات،در حوزه اقتصاد رسانه دارای جایگاه بسیار قابل توجه و نیز تاکید شده ارزیابی می گردد. 
نظرات درون سایت: دکتر ممنونم ، می دونید که چرا؟؟؟ به خاطر "دل من" 

با توجه به فرصت های مذکور و چالش های پیش رو در حوزه اقتصاد رسانه به نظر می رسد،اغلب فرصت¬های سرمایه گذاری در زمینه ارتباطات ورسانه هابه ابداعات و اختراعات تکنولوژیکی بازمی¬گردد. پیشرفت¬های تکنولوژیکی زیادی به وجود آمده و فرصت¬های آینده را کشف و خلق نموده و سرمایه¬گذاری¬های اقتصادی را در بسیاری از بخش¬های ارتباطی ورسانه ای ممکن ساخته است. 
سرمایه¬گذاری¬ها نیز باعث گسترش ابداعات جدید شده اند و اختراعات و نوآوری ها پشتیبانی از رشد فرصت¬های کسب و کار رسانه ای را ایجاد نموده اند. در عرصه ارتباطات نوین، ابداع اینترنت و شبکه های آنلاین با سرمایه-گذاری¬های ثابت اقتصادی و پشتیبانی های فرهنگی، مناسبات نوینی خلق و تامین کرده اند و توسعه تکنولوژی¬های روزآمد هرلحظه سریع تر شده و ایجاد کسب و کارهای جدید رسانه ای به شدت توسعه یافته اند. 
بدیهی است که فرصت¬ها ی نوین، همواره با چالش¬هایی نیزهمراه هستند. در این مسیر،کارآفرینی و ایجاد فرصت¬های جدید کسب و کار ارتباطی ورسانه ای با چالش¬های اقتصادی و تثبیت پایداری رسانه همراه هستند. چالش¬ها مربوط به تغییرات در عصر ارتباطات و اطلاعات بوده و انواع مختلف فرصت¬های کسب و کار جدید سازمان یافته اند. 
سئوال اصلی این است که بنگاه های رسانه ای فعالیت¬های کسب و کار جدید را چگونه سازماندهی می¬کنند؟ 
پژوهش های رسانه ای و مطبوعاتی نشان می دهد که اصحاب رسانه، با تکیه بر تجربه های نوین، فرصت¬ها را غنیمت شمرده و رقابت پذیری در این عرصه را با تکیه بر فنآوری روز توسعه بخشیده و در نهایت سودآوری قابل اتکایی ایجاد می نماید. 
به عنوان مثال،چان اولمستد و تیم همکار او، طی تحقیقاتی، توسعه شایستگی اینترنتی را مورد بررسی قرار داده و تکامل مدل کسب و کار رسانه های مجازی را در راستای حرکت "توسعه شایستگی"، به "توسعه ارزش محصولات آنلاین" و در ادامه، "تولید درآمد آنلاین" تعریف نموده اند. 
همچنین مطالعاتی دیگر، اثرات رسانه های نوین و جایگزین های ارتباطات سنتی را بررسی کرده و تاثیر رسانه های جدید الکترونیکی بر رفتارمخاطبان و مشتریان را هم مورد ارزیابی قرار داده اند . (Cho . Byun & Sung,2003) 
هرچند با وجود موفقیت¬هایی در حین مطالعات ارتباطاتی نوین، گزینه¬های ساختاری و حالات سازمانی برای رسانه جدید موضوعی بود که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، ولی همچنان هماهنگی کسب و کار جدید و معماری سازمانی از چالش¬های پیش¬روی بنگاه های رسانه¬ای برشمرده شده اند. 
این چالش¬ها ی عرصه ارتباطی می¬تواند یا به مسائل رایج در آغاز کسب و کار جدید مرتبط باشد، یا موضوعاتی نظیر "کارآفرینی بنگاهی" یا "کارآفرینی شرکتی" را در بربگیرد. 
کارافرینی و تشکیل بنگاه های اقتصادی در حوزه رسانه با اشکالی نظیر کارافرینی بنگاهی، اقدامی اقتصادی و به صرفه قلمداد می شود. این حرکت، از بعد سازمانی و سرمایه گذاری از آن رو حائز اهمیت است که در حین توجه به محیط پویای پیرامونی و بهره جویی از فرصت ها، قائل به محوریت سرمایه های انسانی و اجتماعی است و با منافع زیادی همراه خواهد بود. 
البته نباید از نظر دور داشت که فعالیت اقتصادی بنگاه های رسانه ای معمولا" 
با سه پدیده روبروست: 
1- آفرینش کسب و کار جدید در سازمان موجود، 
2- انتقال سازمان¬های موجود در حین تجدید ایده اصلی ساخت، 
3- نوآوری و خلاقیت متکی بر سرمایه های انسانی، 
نخستین پدیده به "فعالیت اقتصادی بنگاه" اشاره دارد (Zajac ,Golden& 
Shortell)، در حالیکه دومین پدیده "تجدید استراتژیک" نامیده می¬شود (Guth & Ginsberg,1990). 
هم تجدید استراتژیک و هم فعالیت اقتصادی بنگاه در راهبرد و ساختار بنگاه موجود تغییراتی را پیشنهاد می¬دهند. بنابراین سرمایه گذاری روی تجدید استراتژیک، به تلاش¬های کارآفرینانه بنگاه بازمی¬گردد. این کارآفرینی اثربخش در نتیجه تغییرات اصلی در کسب و کار بنگاه، یا استراتژی سطح بنگاهی بدست می آید. این تحولات پایه ای، روابط پیشین و فعلی درون سازمان و میان سازمان و محیط رسانه را تغییر می¬دهد و در اغلب موارد مجموعه¬ای از نوآوری-ها را در برخواهد داشت. 
نوآوری¬ها یی هم که از بازارهای جدید، یا سفارشات رسانه ای جدید استخراج می¬گردند، از قوانین و مقررات سرمایه ای محیطی و قانونی تبعیت می¬کنند. در این صورت، فعالیت اقتصادی بنگاه رسانه ای قابل تعریف و دارای جایگاه است و امکان جذب سرمایه های سرگردان برای اصحاب رسانه ممکن تر خواهد بود. 
به امید آن روز 
دکتر فریدون وردی نژاد 
عضو هیات علمی دانشگاه