DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

بررسی و تدوین راهکارهای کاهش وابستگی اقتصادی ایران به قیمت جهانی انرژی