بررسي نقش تکنولوژي اطلاعات بر تدوين استراتژيهاي سازمان