بررسی نقش محیط‌های ملی و بین المللی بر ساخت و اجرای استراتژی