ويژگي ها و تفاوت هاي برنامه ريزي استراتژيک و برنامه ريزي عملياتي