DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

Translations:

برای دیدن پاسخ سوال بر روی سوال کلیک نمایید.

انگلیسی

 1. In your opinion, to raise the penetration IRNA news should do what?
  The organization can use the "School News" for the training of personnel and human resources, the Technical Centre for Iranian newspapers to track issues and use technology directly Trba audience agile structure and knowledge are expected to reach goals sustain serious role in the media. "Speed, accuracy and precision," which in the past was the motto of us can, and continue the spirit. Today, environmental conditions and indicators and competitors have been completely changed, but the agency still has a unique capacity tomorrow.
 2. When starting to work in a professional environment for reform and change in the organization, what should we do?
  1) updating technology, 2) training, according to the mission 3) structural and organizational reform, 4) clarification of goals 5) a review of leadership and management

رسانه

 1. کنترل مشهور به کنترل اینفوکراسی چیست و چه نقشی ایفاء می نماید ؟
  کنترل اینفوکراسی یا کنترل انفورماتیک به نوعی کنترل از طریق اطلاعات اطلاق می شود. در اینفوکراسی، کنترل از طریق نرم افزارها اعمال می شود. در دنیای امروزمجموعه دانشها و آگاهیهای تخصصی، بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می تواند هر نوع اطلاعاتی را از طریق شبکه های الکترونیکی به دست آورد، از سیستمهای خبره استفاده کند و به تمامی دانشهای تخصصی و حرفه ای مجهز شود.
 2. برنامه ريزي استراتژيکچیست؟
  برنامه ريزي استراتژيک شامل: تخصيصمنابع براي دستيابي به اهداف بلندمدت هر سازمان است. اين برنامه ها مي توانند از يکتا ده سال را پوشش دهند. اما معمولاً براي يک دوره پنج ساله طراحي مي شوند. اينبرنامه ها بيانگر راه ها و روش هايي هستند که موسسه انتظار دارد از طريق آنها رسالتخود را به انجام رساند.
 3. به نظر شما ایرنا برای بالا بردن ضریبنفوذ خبری خود باید چه اقداماتی انجام دهد؟
  برگزاری می تواند با استفاده از« دانشكده خبر»، براي تربیت كادرو نيروي انساني ، استفاده ازمركز فني ، براي پی جوییمسايل تكنولوژيك و استفاده از روزنامه ايران به منظور ارتباط مستقیم تربا مخاطب وساختار چابك و دانشي و معرفت پذیر به اهداف متصور برسد و نقش جدی خود در عرصه رسانهای را تداوم بخشد. « سرعت ، صحت و دقت » كه در گذشته شعار ايرنا بود، می تواندروحیه بخش بوده و همچنان ادامه یابد. البته امروزه شرایط محیطی و شاخص ها ورقبابکلی تغییر یافته اند،اما ایرنا همچنان دارای ظرفیت و توانایی های منحصر به فرداست.
 4. تفاوت هاي اصولي برنامه ريزي استراتژيک و برنامه ريزي عملياتي چیست؟
  تفاوت هاي اصولي و پايه اي برنامه ريزي استراتژيک و برنامه ريزي عملياتي را مي توان به شرح زير بيان کرد: • اصولا برنامه ريزي عملياتي در سطوح مياني و پايه شکل مي گيرد، درحالي که برنامه ريزي استراتژيک در سطوح عالي سازمان تدوين مي شود. • تأکيد برنامه ريزي عملياتي بر کارايي و بازدهي است، درحالي که برنامه ريزي استراتژيک بر اثربخشي تأکيد دارد. • در برنامه ريزي عملياتي بيشتر بر منافع فعلي سازمان تأکيد مي شود، درحالي که در برنامه ريزي استراتژيک توجه بر منافع آتي است. • چون برنامه ريزي استراتژيک، به منافع آتي تأکيد دارد، امکانات آتي و احتمالي را نيز در بر مي گيرد. حال آنکه برنامه ريزي عملياتي با ديدي واقع گرايانه، فقط متکي بر امکانات مسلم و موجود مي باشد. • در برنامه ريزي عملياتي ساختار سازماني و شرايط محيطي، با ثبات نسبي در نظر گرفته مي شود، درحالي که در برنامه ريزي استراتژيک ساختار سازماني منعطف و متناسب و همراه با تغييرات در طول زمان است. • در برنامه ريزي عملياتي روش هاي کار غالباً تجربه شده بوده و متکي به دستاوردهاي گذشته است، درحالي که در برنامه ريزي استراتژيک روش هاي نو و تجربه نشده نيز پا به عرصه مي نهد. • برنامه ريزي عملياتي در مقايسه با برنامه ريزي استراتژيک مخاطره کمتري را در بردارد. • ديد برنامه ريزي عملياتي کوتاه مدت و ديد برنامه ريزي استراتژيک بلند مدت است. • برنامه ريزي استراتژيک به طرز تفکر گسترده و جهت دار نياز دارد، در حالي که برنامه ريزي عملياتي مستلزم نگرش محدود و کوتاه مدت است.
 5. چگونه می توان به یک کسب و کار رونق بهتری داد؟
  رونق وبهبود کسب و کار را مي توان به طور خلاصه به شرح ذيل بيان نمود: بازنگري و اصلاح و به روز آوري روند های كسب و كار تسريع در انجام فرآيندهاي کسب و کار برآورده نمودن نيازهاي سيستمي جهت رفع عارضه هاي موجود مستند سازي و تجزيه و تحليل روش هاي انجام كار در راستاي تسهيم دانش خلق ارزش مداوم برای مشتری .
 6. عوامل مؤثربررسانه های خبری چه عواملی هستند؟
  عوامل مؤثربررسانه های خبری عبارتند از: 1- ارزشها و اعتقادات: ارزشهای جوامع زیر بنای راه و رسم و شیوه زندگی جوامع هستند وبه طورکلی ایدئولوژی مبتنی بر ارزشها ازچند طریق به هدفها وکنشهای سیاسی ارتباط پیدا می کند: الف- ایدئولوژی یک چارچوب ذهنی به وجود می آورد تا براساس آنها سیاستگذاران واقعیت ها را درک کنند. دراین روند اطلاعات و پیامهای دریافت شده ازمحیط معنا و مفهوم پیدا می کند درطبقه بندی خاص مورد تفسیروتبیین قرارمی گیرد. ب- ایدئولوژی نوعی نظام اخلا قی به دست می دهد که براساس هنجارهای اخلاقی ناشی ازآن می توان رفتارها وداده های درست و نادرست را ازیکدیگر تمیز داد. ج- ایدئولوژی تنها یک راه ازمیان راههای گوناگون برای اتخاذ تصمیم جلوی سیاستگذاران قرار می دهد که این راه باید درچارچوب ایدئولوژی تصمیم گیرنده باشد. 2- اهداف وعوامل درون سازمانی: سیاستگذاران با توجه به اهداف و سیاستهای داخلی سازمان خبری اقدام به تصمیم گیری می کنند وبرنامه خودشان را مشخص می نمایند. 3- عوامل برون سازمانی: ازجمله عوامل برون سازمانی می توان به گروههای فشار اشاره کرد. گاهی اوقات یک رسانه خبری تحت تأثیر عوامل برون سازمانی قرار می گیرد و درجهت اهدافی غیرازهدف مورد نظر خود حرکت می کند.
 7. فرايند تحليل بازار یعنیچه؟
  فرايند تحليل بازار يعني بررسي دقيقشرايط خارجي، شرايط داخلي و شرايط مالي. شرايط خارجي شامل روندهاي بلندمدت مثل رشدبازار، تقاضاي محصول، شرايط قانوني/ سياسي و روندهاي فناوري و همچنين عوامل خاص يکبازار مشخص مثل ساختار بازار، دسترسي به مجراهاي توزيع، بازار هدف، محيط¬هاياقتصادي و جامعه¬شناختي مي باشد. شرايط داخلي، شامل مأموريت¬ سازمان، اهداف، قابليتها، محصولات جاري و منابع است. شرايط مالي نيز شامل برآورد درآمدها، تخمينهزينه¬ها، نرخ بازگشت سرمايه گذاري و منافع غيرمادي است. در عمل اين عوامل بايکديگر همپوشاني داشته و بر يکديگر تأثيرگذارند.
 8. کنترل مشهور به کنترل اینفوکراسی چیست و چه نقشی ایفاء می نماید ؟
  کنترل اینفوکراسی یا کنترل انفورماتیک به نوعی کنترل از طریق اطلاعات اطلاق می شود. در اینفوکراسی، کنترل از طریق نرم افزارها اعمال می شود. در دنیای امروزمجموعه دانشها و آگاهیهای تخصصی، بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می تواند هر نوع اطلاعاتی را از طریق شبکه های الکترونیکی به دست آورد، از سیستمهای خبره استفاده کند و به تمامی دانشهای تخصصی و حرفه ای مجهز شود.
 9. گراندد تئوری چیست و مشخه های آن کدام است؟
  گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود، خود به تدوین تئوری اقدام کند. این تئوری به شکل نظام مند و بر اساس داده های واقعی تدوین می شود. این روش در مواردی کاربرد دارد که دانش ما در آن زمینه ها محدود است. گلَزر و استراوس در سال 1967 برای اولین بار این راهبرد اجرایی پژوهش کیفی را در کتاب خود مطرح کردند: «موضوع اصلی کتاب ما، کشف تئوری بر اساس گردآوری نظام مند داده در پژوهش های علوم اجتماعی است. هر فصل این کتاب بر مراحلی می پردازد که ما در فرایند تولید تئوری پشت سر گذاشته ایم. انگیزه اصلی از معرفی این تئوری رسیدن به مرحله ای از شناخت در مورد موضوع مورد مطالعه است که ما را قادر می سازد نظریه ای را که ساخته ایم بر اساس داده های واقعی استحکام بخشیم.» استراوس و کوربین در سال 1994 در یک تعریف مشابه گراندد تئوری را این گونه تبیین کرده اند: گراندد تئوری یک روش پژوهش عمومی برای تولید تئوری است. منظور از نظریه زمینه ای، نظریه برگرفته از داده هایی است که در طی فرایند پژوهش به صورت نظام مند گردآوری و تحلیل شده اند. در این راهبرد، گردآوری و تحلیل داده ها و نظریه ای که در نهایت از داده ها استنتاج می شود، در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند. پژوهشگر به جای این که مطالعه خود را با نظریه از پیش تصور شده ای آغاز کند، کار را با یک حوزه مطالعاتی خاص شروع کرده، اجازه می دهد که نظریه از دل داده ها پدیدار شود.نظریه بر گرفته از داده ها نسبت به نظریه ای که حاصل جمع آمدن یک سلسله مفاهیم بر اساس تجربه یا تاملات صرف است، با احتمال بیشتری می تواند نمایانگر واقعیت باشد و از آن جا که نظریه های زمینه ای از داده ها استنتاج می شوند، می توانند با ایجاد بصیرت و ادراک عمیق تر، رهنمود مطمئنی برای عمل باشند.
 10. مهم ترین اهداف روابط عمومی در سازمان های جدید چیست؟
  روابط عمومی در سازمان های امروزی دارای اهداف بلند و متنوعی است، مهم ترین اهداف روابط عمومی در سازمان های امروزین عبارتند از : الف :ايجاد بسترهاي مناسب براي گردش اطلاعات در درون وبرون سازمان پيرامون سياست ها ، استراتژيها و عملكرد ها. ب: ايجاد شرايط ازتباطي جديد براي برقراري ارتباط دوسويه و تعاملي ميان مديران سازمان با مخاطبان درون و برون سازماني . ج: ايجاد ساختارهاي مناسب به منظور اطلاع رساني صحيح وبهنگام. د: ايجاد بسترهاي مناسب براي كسب بازخورهاي لازم پيرامون عملكرد سازمان. ه: ايجاد زمینه مناسب براي برقراي ارتباط با رسانه ها به منظور اتصال گستره با افكار عمومي. و: ايجاد همدلي و همنوايي ميان كاركنان در پيشبرد اهداف سازماني از طريق اطلاع رساني واموزش هاي غيرحضوري و مكاتبه اي.
 11. مهمترين مشکلات انسانی برنامه ريزي استراتژيک را تشريح نماييد.
  مهمترين مشکلات فرا روي برنامه ريزي استراتژيک را مي توان اينگونه نام برد: مشکل فراگرد، مشکل ساختاري،مشکل نهادي ومشکل انساني.در مشکل انساني مي توان به مسائل زير اشاره کرد: • افراد در برخورد با مشکلات، داراي توان هاي محدودي مي باشند. • افراد داري توان تطبيق بسيار بالايي هستند، ولي تغييرات تدريجي را تشخيص نمي دهند. • افراد در بحران ها عقب نشيني کرده، خود را به فراموشي مي زنند و بهانه تراشي مي کنند. • افراد در صورت کسب شايستگي و درگير شدن در مشکلات، هوشياري و تمرکز خود را از دست مي دهند. • تعهد افراد هنگام دست زدن به اقدام هاي عمومي، اجباري و بازگشت ناپذير، افزايش مي يابد. • اگر برنامه ريزي استراتژيک به يک وظيفه زودگذر تبديل شود، افراد هوشياري و تمرکز خود را از دست مي دهند.
 12. مهمترین مفاد بیانیه ماموریت چه چیزهایی می تواند باشد؟
  بیانیه ماموریت باید به ما پاسخ دهد، محصول (کالا یا خدمات) سازمان چیست؟ سازمان به چه کاری مشغول است و چرا به وجود آمده است. مشتری سازمان چه کسانی هستند؟ بازار هدف سازمان چیست؟ نوع بازار یا بازارهای هدف و محدوده و گستردگی جغرافیایی آن چقدر است؟ فن‌آوری مورد استفاده سازمان چیست؟ فلسفه یا مرام سازمان باورهای بنیادی، ارزشها، آرمانها وآرزوها، اولویتهای فلسفی و اخلاقی اصلی سازمان را بیان می کند. توجه به بقا، رشد و سودآوری سازمان، هر سازمانی ابتدا باید توان تداوم حیات داشته باشد، در نتیجه باید به فکر رشد و توسعه و پیشی گرفتن از رقبا باشد و برای عملی کردن بقا و رشد؛ هر روندی که سازمان طی می‌کند باید سودآور باشد.
 13. هویت ملی دارای چه وجوهی است؟
  هویت ملی دارای وجوه گوناگونی است،از جمله اینکه هویت ملی با حقوق شهروندی و شهروند ملی رابطه نزدیکی دارد که به طور سنتی به برابری انسان هایی که عضویت یک دولت ملی را پذیرفته اند تاکید شده است.برای این افرادغیر از تمایزات نژادی، زبانی و قومی، حقوقی مطرح است که اهم این حقوق عبارتند از: • برابری در فرصت دستیابی به جایگاه های سیاسی و اداری جامعه؛ • برابری در فرصت های اساسی، مانند تحصیل، شغل مناسب و امکانات رفاهی؛ • تساوی در حقوق و امتیازات قانونی؛ • برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی؛ در هویت ملی این سوال مطرح است که فرد خود را عضو چه واحد سیاسی می داند و تا چه اندازه احساس خودیت و یا بیگانگی او با واحد سیاسی عمیق است؟ واینکه افراد ساکن در یک جغرافیای سیاسی خاص و تحت حاکمیت قوانین جاری، آیا ازلحاظ روانی نیز خود را عضو آن واحد می دانندیا خیر؟پس،اعضای یک جامعه اگر احساس کنند که در دستیابی به حقوق مذکور،موقعیتی برابر با یکدیگر دارند، هویت ملی بحران کمتری خواهد داشت، اما اگرافرادی نتوانند خود را در فرایند ملت سازی، ادبیات ملی، زبان رسمی، تعلقات عمومی و مذهب رسمی هماهنگ کنند،به حاشیه رانده شده و احساس محرومیت می کنند و موجب تقویت هویت های مادون ملی مانند قومیت ، نژاد ، محله گرایی و ... می شود.
 14. واقعا چرا روابط عمومی اهمیت دارد ؟
  روابط عمومی به دلیل تاثیر برعوامل زیر از اهمیت برخوردار است : توسعه اجتماعی در جامعه حمایت عملیاتی از سازمان برتری بخشی به سازمان نسبت به رقبا ایجاد جذابیت حرفه ای وعضوگیری برای سازمان.
 15. ویژگی های رسانه های همگانی چیست ؟
  برخی ویژگی های رسانه های ارتباط جمعی عبارتند از : • گستردگی زیاد گیرنده پیام • همسانی و یکدستی مخاطبان • توزیع سریع پیام • بازتولید پیام • هزینه سرانه اندک برای هر واحد.

عمومی

 1. اصطلاح جنگ های نسل چهارم به چه معناست؟
  با آغاز تحولات علمی، بویژه در زمینه اطلاعات، ارتباطات والکترونیک دردهه اخیر جنگ‌های نسل چهارم طراحی و مطرح شده است. در این نسل از نبردها، به جای ابزار جنگهای نسل اول(تکیه بر سلاح سرد) و جنگ‌های نسل دوم ( بکار گیری سلاح‌های گرم ) و جنگ‌های نسل سوم( جنگ‌ها ی مکانیزه و بکارگیری ماشین‌های جنگی و توسعه نبرد به هوا و زیر دریاها)، برجنگ نرم، شامل جنگ‌های اطلاعاتی، جنگ روانی و تبلیغاتی و نبرد سایبری تکیه می شود. در این نسل از نبرد، به تکیه بر سلاح و تجهیزات هوشمند ، پیشرفته و دقیق توجه می شود.
 2. انواع استراتژی‌های بین المللی کدام است و اساسا با تغییر محیط کاری ملی به بین المللی چه اتفاقاتی رخ می دهد؟
  با تغيير محيط كاري از ملي به بين المللي شرايط سياسي، فرهنگي، پولي، اقتصادي، موانع تجارت، روابط كاري، قرارداها، تبليغات، تحقيق در بازاز، نيرويكار، دخالت دولت و تامين مالي تغيير مي‌كند. درکل سه نوع استراتژي بين المللي داريم: 1-استراتژی چندمحلی ؛ استراتژی و اجرای تصمیمات به استراتژی‌های کسب و کار محلی در هر یک از کشورها تقسیم می‌شود محصولات و خدمات، مناسب بازارهای محلی می‌شوند واحدهای تجاری در یک کشور از هم مستقل هستند فرض بر این است که بازار در هر کشور و منطقه متفاوت است بر رقابت در هر بازار تمرکز می‌کند مثلا استراتژی مهم میان شرکت‌های اروپایی بسته به تنوع فرهنگ و بازار در اروپا است 2-استراتژی جهانی ؛ محصولات دربازارهای ملی استاندار می‌شوند تصمیمات با در نظر گرفتن استراتژکسب و کار در دفتر مرکزی گرفته می‌شود برای هر واحد استراتژی کسب و کار مستقل در نظر گرفته می‌شوند تاکید بر صرفه اقتصادی غالبا با بی توجهی و بی مسئولیتی نسبت به بازارهای محلی همراه است احتیاج به اشتراک منابع و همکاری در فرای مرزها دارد که مدیریتش مشکل است 3-استراتژی فرا ملیتی؛ به دنبال این است که بهره وری استراتژی جهانی و مسئولیت محلی را توام داشته باشد رسیدن به آن مشکل است چون باید به موارد زیر هم‌زمان برسد: * کنترل مرکزی و هماهنگی قوی برای رسیدن به بهره وری * تمرکز زدایی برای رسیدن به تعهد به بازارهای محلی * پیگیری موضوع یادگیری سازمانی برای رسیدن به مزیت‌های رقابتی
 3. انواع تاکتیکهایی که برای حمله به رقبا مورد استفاده قرار می گیرند؟
  انواع تاکتیکهایی که برای حمله به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از: 1- حمله از مقابل . این تاکتیک مبتنی بر حمله به نقاط قوت رقیب به جای نقاط ضعف او به طور مستقیم و از روبروست . اگر چه برای انجام این تاکتیک باید از منابع بسیاری استفاده کرد ولی در صورت موفقیت و پیروزی سودهای کلانی به دست خواهد آمد. پیامد این تاکتیک بستگی به این دارد که رقیب تا چه اندازه حوصله و قدرت مقاومت و مقابله داشته باشد شرکت مایکروسافت از این استراتژی استفاده می کند. 2- حمله از اطراف . در این مورد یک ناحیه جغرافیائی یا بخشی از یک بازار که در آن رهبر بازار آسیب پذیر است انتخاب می شود . یکی از راهها پاسخگویی به نیازهایی است که رهبر بازار نتوانسته است رفع کند . ژاپنیها معمولاً برای رقابت در صحنه بازار از این روش استفاده می کنند. نمونه بارز آن تولیدات شرکت تویوتا در آمریکا است . 3- محاصره . این تاکتیک حمله ای است همه جانبه و وسیع بر ضد دشمن و در واقع محاصره او تا زمانی که اراده و مقاومتش بشکند . 4- حمله حاشیه ای . این تاکتیک در بازارهای دارای تکنولوژی برتر ، بسیار متداول است .در این حمله ، چالشگر یا حریف مبارز تلاش می کند در حاشیه و جدا از تکنولوژی موجود ، باعرضه تکنولوژی جدید ، بازار را در دست بگیرد . اگرچه این تاکتیک نیازمند سرمایه گذاری است ، در صورت موفقیت می تواند بازار خودی را نفوذ پذیر سازد. 5- حمله چریکی ( بدون ساختار ) . این نوع حمله در صورتی که منابع مالی کافی وجود داشته باشد مناسب است . چالشگر به انتخاب خود حمله را آغاز می کند و هدفش تضعیف روحیه رهبربازار است تا سرانجام امتیازاتی برای خود کسب کند . در برابر استراتژیها و تاکتیک های حمله استراتژیهای دفاعی نیز وجود دارند که عبارتند از: 1 - دفاع از موقعیت و موضع . این نوع دفاع زمانی مناسب است که شرکت از جایگاه و موقعیت نفوذ ناپذیری برخوردار است . 2 – دفاع متحرک . این نوع استراتژی به صورت گسترش دادن بازارها و تنوع و گسترش محصول نسبت به بازار است . 3- دفاع قبل از تثبیت موقعیت رقیب ( حمله مقدم ) و دفاع با هجوم متقابل . در این استراتژی به شرکتها توصیه می شود که آغاز کننده حملات باشند ، اگر چه ممکن است باعث برخوردها ، تنشها و مبارزات مختلف و غیر ضروری گردد ، مانند جنگ قیمتها . 4 – دفاع از اطراف . چنانکه قبلاً اشاره شد ، در این مورد یک ناحیه جغرافیایی یا بخشی از یک بازار که در آن رهبر بازار آسیب پذیر است ، برای حمله به آن انتخاب می گردد . 5 – کناره گیری و عقب نشینی . گاهی کنار کشیدن از صحنه رقابت مطلوبترین راه حل است .
 4. پدافند غيرعامل چیست؟ ( Passive Defense )
  پدافندغيرعاملعبارت استازمجموعهاقداماتيكهبدوناستفادهازسلاحميتوانانجامدادتاازتلفاتجانيبهافرادوزياناقتصاديبهتجهيزاتوتأسيساتكشورهاجلوگيرينمودهياآنهارابهحداقلكاهشداد. معمولا این کار با هدف جلوگيريازتخريبوآسيبتأسيساتوتجهيزاتحياتيوحساسكشورها و افزايشروحيهمقاومتمردموحفظتواندفاعيصورت می گیرد.
 5. تفاوت دیدگاه هابرماکس وبر و فوکو یاما در گفتمان قدرت چیست؟
  در گفتمان وبري، برداشت ماكس وبر از قدرت، رابطه‌اي الزام آور بين دو گروه حاكم و فرمان‌بردار است كه جریان حاکم گروه دوم را تابع و مطيع اراده‌ي خود مي كند و فرمان‌بردار نيز اطاعت از حاكمان را مشروع تلقي مي‌كند. آنچه در اين تعريف مهم است، رابطه‌ي نابرابر، اجتماعي بودن قدرت و پيوند آن با مشروعيت است (فيرحي، ١٣٧٨: ٢٠). وبر سه نوع مشروعيت عقلايي، سنتي و كاريزماتيك را به رسميت مي‌شناسد. در اين گفتمان مشروعيت سنتي با سنت‌ستيزي در حوزه عمومي به گونه‌اي ريشه‌اي دچار زوال در اين گفتمان خواهد شد. در مشروعيت فرهمندي با شكل‌گيري قهرمان‌ستيزي در حوزه عمومي، مشروعيت كل سيستم زير سؤال رفته و خدشه‌دار مي‌شود. در مشروعيت عقلي نيز با عقل‌ستيزي و قانون‌ستيزي جامعه، مشروعيت كل سيستم از بين ميرود و تمام زير شاخه هاي نظام سياسي فاقد مشروعيت در حوزه عمومي خواهد بود. ماكس وبر سلطه و مشروعيت سياسي را دو روي يك سكه مي دانست. سلطه از نظر او متضمن اين اقبال بود كه حاكم يا حكومت، كساني را براي اطاعت و پذيرش سلطه خود پيدا كند. بر اين اساس هر سلطه با ميزان و نوعي از مقبوليت و پذيرش افراد زير سلطه همراه است (نقيب‌زاده، ١٣٨٤: ١٥٥). در گفتمان وبري اقتدار، به‌عنوان يكي از اركان دولت نوين، قدرت مشروع است. به عبارت ديگر تنها در صورتي مي‌توان بر قانون‌مندي حساب كرد كه كل نظام داراي مشروعيت باشد. اين امر بدان معناست كه اگر نظام نتواند مستقل از شكل حقوقي نحوهء اعمال اقتدار، مشروعيت پيداكند، در آن صورت قالب حقوقي فني- قانونمندي محض نخواهد توانست به‌تنهايي در بلندمدت تضميني براي به‌رسميت شناختن امور فراهم آورد(هابرماس:١٣٨٠ ،۲۱۲). و اما درگفتمان فوكويي، قدرت بسيار خرد و پراكنده است و فقط در قالب سلطه نمي گنجد. فوكو تجلي قدرت را در تمام سطوح زندگي مي‌بيند.او قدرت را به مثابه بافتي از روابط تلقي مي کند، بدين معنا که معتقد است روابط قدرت در تمامي انواع ارتباطات به صورت دروني وجود دارد و روابط انساني را بايد بر مبناي قدرت تفسير کرد. به نظر فوکو هيچ گاه نمي توان ميان قدرت و معرفت يا حقيقت جدايي افکند. هيچ دانشي بيرون از قدرت وجود ندارد و هر قدرتي هم تافته يي از دانش را به همراه دارد. مفهوم قدرت اگرچه به زعم فوکو بسيار پيچيده و اساسي است اما در واقع همان رفتار و روابطي است که در ميان انسان ها خواه در مناسبات اجتماعي - سياسي و خواه در روابط فردي صورت مي گيرد. • فيرحي، داود(١٣٧٨)،قدرت ، دانش و مشروعيت در اسلام ، تهران: نشر ني. • نقيب‌زاده، احمد(١٣٨٤)، در آمدي بر جامعه‌شناسي سياسي، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت. • هابرماس، يورگن(۱۳۸۰)، بحران مشروعيت، ترجمه جهانگير معيني، تهران: انتشارات گام نو.
 6. تفاوت هاي اصولي برنامه ريزي استراتژيک و برنامه ريزي عملياتي چیست؟
  تفاوت هاي اصولي و پايه اي برنامه ريزي استراتژيک و برنامه ريزي عملياتي را مي توان به شرح زير بيان کرد: • اصولا برنامه ريزي عملياتي در سطوح مياني و پايه شکل مي گيرد، درحالي که برنامه ريزي استراتژيک در سطوح عالي سازمان تدوين مي شود. • تأکيد برنامه ريزي عملياتي بر کارايي و بازدهي است، درحالي که برنامه ريزي استراتژيک بر اثربخشي تأکيد دارد. • در برنامه ريزي عملياتي بيشتر بر منافع فعلي سازمان تأکيد مي شود، درحالي که در برنامه ريزي استراتژيک توجه بر منافع آتي است. • چون برنامه ريزي استراتژيک، به منافع آتي تأکيد دارد، امکانات آتي و احتمالي را نيز در بر مي گيرد. حال آنکه برنامه ريزي عملياتي با ديدي واقع گرايانه، فقط متکي بر امکانات مسلم و موجود مي باشد. • در برنامه ريزي عملياتي ساختار سازماني و شرايط محيطي، با ثبات نسبي در نظر گرفته مي شود، درحالي که در برنامه ريزي استراتژيک ساختار سازماني منعطف و متناسب و همراه با تغييرات در طول زمان است. • در برنامه ريزي عملياتي روش هاي کار غالباً تجربه شده بوده و متکي به دستاوردهاي گذشته است، درحالي که در برنامه ريزي استراتژيک روش هاي نو و تجربه نشده نيز پا به عرصه مي نهد. • برنامه ريزي عملياتي در مقايسه با برنامه ريزي استراتژيک مخاطره کمتري را در بردارد. • ديد برنامه ريزي عملياتي کوتاه مدت و ديد برنامه ريزي استراتژيک بلند مدت است. • برنامه ريزي استراتژيک به طرز تفکر گسترده و جهت دار نياز دارد، در حالي که برنامه ريزي عملياتي مستلزم نگرش محدود و کوتاه مدت است.
 7. تکنولوژی چه نقشی در سازمان های رسانهای ایفاء می کند؟
  تكنولوژي ابعاد مختلفي دارد، شمامي توانيد به تكنولوژي به عنوان يك شي ، يا واسط ،يا ابزار، يا كانال، يا فرهنگورفتارساز توجه كنيد. بهتر است سعی كنيم به ابعاد گوناگون تكنولوژي اعتبار ببخشيم . شاید مناسب باشد به ابعاد فرهنگي - اجتماعي وآموزشي تكنولوژي كه فرهنگ ساز است،بیشتر توجه كنيم. این ممکن نیست، مگر آنكه اولويت ما در كار رسانه اي و خبري ،نيروي انساني و فكر و ارزش انسان ها باشد. يعني تكنولوژي اهميت دارد، بر استراتژيتاثير دارد ، بر ساختار اثر دارد ، بر نتايج و فرآورده ها اثر دارد، اما اينتكنولوژي تا توسط انسان كارآمد و تاثيرگذار استفاده وهدایت نشود، هيچ اعتبار وارزشي ندارد . اساس را بايد بر خدمات متقابل نيروي انساني و تكنولوژي گذاشت، يعنيدر يك كلام، اگر بخواهیم بدانیم که سرمايه واقعی يك رسانه چيست؟ آيا تجهيزات وساختمان ووسایل است یا چیز دیگر؟ باید گفت : « سرمايه اصلي يك رسانه ، نيروي انسانيآن است»، اما نيروي انساني چابك ، كارآمد و داراي تخصص ، مهارت و توانمندي كهبتواند تكنولوژي روز را بكار ببرد. معنای سخن این است که تكنولوژي، بدون توجه بهنيروي انساني، درعمل، هزينه کردن بيهوده وکم بهره است. به روز كردن سيستم خبري،همپاي با آموزش نيروي انساني معنا مي دهد ، بايد سرمايه اصلي بر نيروي انسانيمتمرکزباشد، چون كار خبري علاوه بر اينكه يك كار عقلاني است ، كار روحي، روانيومعنوی هم هست. اگر خبرنگار شاداب و راضي باشد و روح و روانش آرام باشد، خبر وگزارش يك واقعه خبري را برابرواقع تنظيم مي كند، اما اگر نظر مادي دچار مشكل باشد ويا امنيت شغلي نداشته باشد، خبرو گزارش را درترازی تنظيم مي كند که فشارهایش حکمکرده انذ! بنابرا ين، روح وروان و دل است كه در كار رسانه اي و خبري اهميت بالاييدارد، پس بايد سکینه دل وآرامش روح و روان قلم به دستان واصحاب رسانه ، همپايتكنولوژي وتغییرات محیطی، دغدغه مدیران رسانه ها وحکمرانان این عرصه باشد!
 8. جنگ الکترونیک ( Electronic warfare) چیست؟
  جنگ الکترونیک ، استفادهازانرژيالكترومغناطيسيباهدفتشخيص،بهرهبرداريواختلالدرطيفالكترومغناطيسي رقباوجلوگيريازاقداماتمشابهآنهامی باشد. در این نوع ازجنگ ممكناست تهاجم بهشبكههايمخابراتيوكامپيوتريبهصورتنرمافزاريانجامشود.
 9. چگونه و تحت چه شرايطي مي توان استراتژي تمايز را انتخاب كرد و براي متمايز بودن محصول و خدمات چه راههايي وجود دارد؟
  استراتژي تمايز وقتي انتخاب مي شود كه بخواهيم چيزی متفاوت كه باعث جلب مشتريان گوناگون در بازار و از جمله مشتريان رقبا می گردد عرضه كنيم. استراتژي تمايز به توليد محصولات منحصر به فرد براي مشتريان کمک مي کند . شرکتي که اين استراتژي را اتخاذ مي کند ، ويژگيها و خصيصه هايي را که از ديدگاه مشتريان مهم جلوه مي کند را انتخاب مي کند و اين امر منجر به افزايش قيمت مي شود.در واقع ديدگاه اساسي در ايجاد مزيت رقابتي از طريق استراتژي تمايز، معرفي محصولات نوآورانه است که مـنحصر به فردتر از محصولات رقبا هستند. پس،راههايي كه شركتها مي توانند محصول يا خدمتشان را متمايز سازندعبارتنداز: - ظاهر كالا يكي از راههايي كه مي توان توسط آن روي قوه ادراك و احساس مشتري تاثير گذاشت ايجاد خاصيتي ويژه درظاهر كالا يا خدمات فروشي است. - ايجاد ارتباط بين وظايف مختلف(توسعه خط محصول) يكي ديگر از راههاي ايجاد تمايز در كالا برقراري ارتباط و پيوند بين بخشهاي مختلف در شركت مي باشد. از نمونه اين كاراتصال دو بخش فروش و خدمات رساني در شركت مي باشد. - تنظيم وقتTiming معرفي يك محصول جديد فقط در زمان صحيح مي تواند به تمايز آن منجر شود.از آنجا كه دراين استراتژي هدف ارائه محصول جديد پيش از ساير رقبا مي باشد، بايد در نظر داشت كه اولين حركتها در اين جهت بايد باتنظيم زمان و سرعت مناسب انجام شود. - موقعيت فيزيكي(راحتي دسترسي مشتري) اگر شركت در محلي واقع باشد كه مشتريان بتوانند راحت به كالاي آن دسترسي داشته باشند،اين يك امتياز براي آن شركت در ايجاد تمايزنسبت به رقبا مي باشد. - آميختن محصولات(Product Mix) آميختن كالاها يا خدماتي كه توسط يك شركت ارائه مي شود نيز مي تواند به عنوان يك منبع ايجاد تمايز محسوب شود.مزيت ديگر اين ادغام اين است كه زمانيكه ادغام محصولات انجام شود مشتريان مي توانند يك محصول را به همراه كالاهاي جانبي يا مكمل از يك شركت يا يك فروشگاه و بطور يكجا تهيه نمايند كه اين مساله برايشان ايجاد ارزش مي نمايد وموجب كاهش واتلاف وقت و هزينه رفت و آمد در جستجوي كالاهاي مكمل مي گردد. - ارتباط با ديگر شركتها(Link with other firms) راه ديگري براي ايجاد تمايز كالا برقراري ارتباط بين محصولات يك شركت و كالاها و خدمات شركتهاي ديگر مي باشد .به عنوان مثال ارتباط بين شركتهاي توليد كننده كارتهاي اعتباري و شركتهاي بيمه. - شهرت و اعتبار(Reputation) يكي از قويترين پايه هاي ايجاد كالايي متمايز ميزان شهرت و اعتبار شركت و كالاها و خدمات ارائه شده آن است.شهرت اغلب به سختي بوجود مي آيد اما پس از ايجاد تا مدتهاي طولاني باقي مي ماند.البته توان يك شركت در توسعه،حفظ و افزايش شهرت و اعتبارش به تجربيات مصرف كنندگان در مورد كالاها و خدمات آن برمي گردد. - ساخت سفارشي كالا((Product Customization كالاها به ميزاني كه طبق سليقه مشتري يا براساس نيازهاي قشر خاصي از مشتريان تهيه گردند نيز متمايز مي شوند.
 10. چگونه و تحت چه شرايطي مي توان استراتژي تمايز را انتخاب كرد و براي متمايز بودن محصول و خدمات چه راههايي وجود دارد؟
  استراتژي تمايز وقتي انتخاب مي شود كه بخواهيم چيزی متفاوت كه باعث جلب مشتريان گوناگون در بازار و از جمله مشتريان رقبا می گردد عرضه كنيم. استراتژي تمايز به توليد محصولات منحصر به فرد براي مشتريان کمک مي کند . شرکتي که اين استراتژي را اتخاذ مي کند ، ويژگيها و خصيصه هايي را که از ديدگاه مشتريان مهم جلوه مي کند را انتخاب مي کند و اين امر منجر به افزايش قيمت مي شود.در واقع ديدگاه اساسي در ايجاد مزيت رقابتي از طريق استراتژي تمايز، معرفي محصولات نوآورانه است که مـنحصر به فردتر از محصولات رقبا هستند. پس،راههايي كه شركتها مي توانند محصول يا خدمتشان را متمايز سازندعبارتنداز: - ظاهر كالا يكي از راههايي كه مي توان توسط آن روي قوه ادراك و احساس مشتري تاثير گذاشت ايجاد خاصيتي ويژه درظاهر كالا يا خدمات فروشي است. - ايجاد ارتباط بين وظايف مختلف(توسعه خط محصول) يكي ديگر از راههاي ايجاد تمايز در كالا برقراري ارتباط و پيوند بين بخشهاي مختلف در شركت مي باشد. از نمونه اين كاراتصال دو بخش فروش و خدمات رساني در شركت مي باشد. - تنظيم وقتTiming معرفي يك محصول جديد فقط در زمان صحيح مي تواند به تمايز آن منجر شود.از آنجا كه دراين استراتژي هدف ارائه محصول جديد پيش از ساير رقبا مي باشد، بايد در نظر داشت كه اولين حركتها در اين جهت بايد باتنظيم زمان و سرعت مناسب انجام شود. - موقعيت فيزيكي(راحتي دسترسي مشتري) اگر شركت در محلي واقع باشد كه مشتريان بتوانند راحت به كالاي آن دسترسي داشته باشند،اين يك امتياز براي آن شركت در ايجاد تمايزنسبت به رقبا مي باشد. - آميختن محصولات(Product Mix) آميختن كالاها يا خدماتي كه توسط يك شركت ارائه مي شود نيز مي تواند به عنوان يك منبع ايجاد تمايز محسوب شود.مزيت ديگر اين ادغام اين است كه زمانيكه ادغام محصولات انجام شود مشتريان مي توانند يك محصول را به همراه كالاهاي جانبي يا مكمل از يك شركت يا يك فروشگاه و بطور يكجا تهيه نمايند كه اين مساله برايشان ايجاد ارزش مي نمايد وموجب كاهش واتلاف وقت و هزينه رفت و آمد در جستجوي كالاهاي مكمل مي گردد. - ارتباط با ديگر شركتها(Link with other firms) راه ديگري براي ايجاد تمايز كالا برقراري ارتباط بين محصولات يك شركت و كالاها و خدمات شركتهاي ديگر مي باشد .به عنوان مثال ارتباط بين شركتهاي توليد كننده كارتهاي اعتباري و شركتهاي بيمه. - شهرت و اعتبار(Reputation) يكي از قويترين پايه هاي ايجاد كالايي متمايز ميزان شهرت و اعتبار شركت و كالاها و خدمات ارائه شده آن است.شهرت اغلب به سختي بوجود مي آيد اما پس از ايجاد تا مدتهاي طولاني باقي مي ماند.البته توان يك شركت در توسعه،حفظ و افزايش شهرت و اعتبارش به تجربيات مصرف كنندگان در مورد كالاها و خدمات آن برمي گردد. - ساخت سفارشي كالا((Product Customization كالاها به ميزاني كه طبق سليقه مشتري يا براساس نيازهاي قشر خاصي از مشتريان تهيه گردند نيز متمايز مي شوند.
 11. چگونه و تحت چه شرايطي مي توان استراتژي تمايز را انتخاب كرد و براي متمايز بودن محصول و خدمات چه راههايي وجود دارد؟
  ج :استراتژي تمايز وقتي انتخاب مي شود كه بخواهيم چيزی متفاوت كه باعث جلب مشتريان گوناگون در بازار و از جمله مشتريان رقبا می گردد عرضه كنيم. استراتژي تمايز به توليد محصولات منحصر به فرد براي مشتريان کمک مي کند . شرکتي که اين استراتژي را اتخاذ مي کند ، ويژگيها و خصيصه هايي را که از ديدگاه مشتريان مهم جلوه مي کند را انتخاب مي کند و اين امر منجر به افزايش قيمت مي شود.در واقع ديدگاه اساسي در ايجاد مزيت رقابتي از طريق استراتژي تمايز، معرفي محصولات نوآورانه است که مـنحصر به فردتر از محصولات رقبا هستند. پس،راههايي كه شركتها مي توانند محصول يا خدمتشان را متمايز سازندعبارتنداز: - ظاهر كالا يكي از راههايي كه مي توان توسط آن روي قوه ادراك و احساس مشتري تاثير گذاشت ايجاد خاصيتي ويژه درظاهر كالا يا خدمات فروشي است. - ايجاد ارتباط بين وظايف مختلف(توسعه خط محصول) يكي ديگر از راههاي ايجاد تمايز در كالا برقراري ارتباط و پيوند بين بخشهاي مختلف در شركت مي باشد. از نمونه اين كاراتصال دو بخش فروش و خدمات رساني در شركت مي باشد. - تنظيم وقتTiming معرفي يك محصول جديد فقط در زمان صحيح مي تواند به تمايز آن منجر شود.از آنجا كه دراين استراتژي هدف ارائه محصول جديد پيش از ساير رقبا مي باشد، بايد در نظر داشت كه اولين حركتها در اين جهت بايد باتنظيم زمان و سرعت مناسب انجام شود. - موقعيت فيزيكي(راحتي دسترسي مشتري) اگر شركت در محلي واقع باشد كه مشتريان بتوانند راحت به كالاي آن دسترسي داشته باشند،اين يك امتياز براي آن شركت در ايجاد تمايزنسبت به رقبا مي باشد. - آميختن محصولات(Product Mix) آميختن كالاها يا خدماتي كه توسط يك شركت ارائه مي شود نيز مي تواند به عنوان يك منبع ايجاد تمايز محسوب شود.مزيت ديگر اين ادغام اين است كه زمانيكه ادغام محصولات انجام شود مشتريان مي توانند يك محصول را به همراه كالاهاي جانبي يا مكمل از يك شركت يا يك فروشگاه و بطور يكجا تهيه نمايند كه اين مساله برايشان ايجاد ارزش مي نمايد وموجب كاهش واتلاف وقت و هزينه رفت و آمد در جستجوي كالاهاي مكمل مي گردد. - ارتباط با ديگر شركتها(Link with other firms) راه ديگري براي ايجاد تمايز كالا برقراري ارتباط بين محصولات يك شركت و كالاها و خدمات شركتهاي ديگر مي باشد .به عنوان مثال ارتباط بين شركتهاي توليد كننده كارتهاي اعتباري و شركتهاي بيمه. - شهرت و اعتبار(Reputation) يكي از قويترين پايه هاي ايجاد كالايي متمايز ميزان شهرت و اعتبار شركت و كالاها و خدمات ارائه شده آن است.شهرت اغلب به سختي بوجود مي آيد اما پس از ايجاد تا مدتهاي طولاني باقي مي ماند.البته توان يك شركت در توسعه،حفظ و افزايش شهرت و اعتبارش به تجربيات مصرف كنندگان در مورد كالاها و خدمات آن برمي گردد. - ساخت سفارشي كالا((Product Customization كالاها به ميزاني كه طبق سليقه مشتري يا براساس نيازهاي قشر خاصي از مشتريان تهيه گردند نيز متمايز مي شوند.
 12. در ارتباطات اجتماعی،جوامع مرکب وجوامع توده وار به چه جوامعی گفته می شود؟
  امروزه از نظر ارتباطي بسياري ازجوامع یا جوامع توده وار هستند یا جوامع مرکب، خیلی از جوامع امروزین از حالت تودهای تبديل به جوامع مرکب شده اند که در آنها حداقل سه گروه وجود دارد: 1- نخبگان ياسرآمدان؛ 2- گروه هاي مياني يا ميانجي و گروه هاي واسطه؛ 3- انبوه و عامه مردم .
 13. در درنیای امروز چند ملیتی شدن رسالت موسسه یعنی چه؟
  چند ملیتی شدن، موسسه ها را به تعریف کاملا جدیدی از مجموعه فرصت‌ها، محدودیت‌ها و خطرات تعیین شده محیطی پایبند می‌کند. برای حفظ کردن مسیر بنگاه از آنچه عواملی محیطی تحمیل می‌کند، مدیریت عالی باید ماموریت اصلی، فلسفه و مقاصد استراتژیک موسسه را پیش از چند ملیتی شدن، مجددا ارزیابی کند. موسسه چند ملیتی می‌تواند یک بازار جهانی را برای خودش تعریف کند که مستلزم استاندارد کردن محصول و فعالیت‌های شرکت یا بنگاه است . موسسه پس از تعیین بازار هدف، باید بیانیه رسالت را با ساز و کارهای داخلی متناسب برای حمایت از این رسالت تعریف کند. مثلا اگر شرکتی بازار جهانی برای خودش تعریف کند، بیانیه رسالت ممکن است وظایف و فعالیت‌های متمرکزی ایجاد کند که همه فعالیت‌ها یکسان و استاندارد باشد.
 14. رسانه ها در جریان حرکت خود باید به نیازها و خواسته های چه گروههایی توجه کنند ؟
  رسانه ها در جریان حرکت خود باید به نیازها و خواسته های صاحبان رسانه ها، افراد یا سهامدارانی که مالکیت رسانه ها را در اختیار دارند توجه کنند، این گروهها عبارتند از: مخاطبان، کسانی که محتوای رسانه ها را مشاهده و مطالعه می کنند یا آن را می شنوند.آگهی دهندگان، کسانی که زمان یا فضای رسانه ها را برای انتقال پیامهای خود به مخاطبان خریداری می کنند. کارکنان رسانه ها، کسانی که برای رسانه ها کار می کنند توجه داشته باشند. نیاز صاحبان رسانه ها عبارت است از حفظ شرکت و اموال متعلق به آن، افزایش نرخ سوددهی سرمایه گذاری های انجام شده، توسعه شرکت و افزایش ارزش موسسه که همان سرمایه است. مخاطبان توقع دارند که خدمات و تولیدات رسانه ای با کیفیت خوب در اختیار آنان قرار گیرد و اگر قرار باشدکالا یا خدمتی خریداری شود، آن را با قیمت کم خواهان هستند و تمایل دارند که کالای رسانه ای را به سهولت به دست آورند. آگهی دهندگان می خواهند با پرداخت هزینه کم و دریافت خدمات با کیفیت وخوب از رسانه ها، به مخاطبان مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. کارکنان رسانه ها خواهان دستمزد مناسب، برخورد عادلانه و یکسان، محیط کار امن و نشاط آور و قدردانی معنوی از زحمات خود هستند.
 15. رسانه ها در جریان حرکت خود باید به نیازها و خواسته های چه گروههایی توجه کنند ؟
  رسانه ها در جریان حرکت خود باید به نیازها و خواسته های صاحبان رسانه ها، افراد یا سهامدارانی که مالکیت رسانه ها را در اختیار دارند. مخاطبان، کسانی که محتوای رسانه ها را مشاهده و مطالعه می کنند یا آن را می شنوند. آگهی دهندگان، کسانی که زمان یا فضای رسانه ها را برای انتقال پیامهای خود به مخاطبان خریداری می کنند. کارکنان رسانه ها، کسانی که برای رسانه ها کار می کنند توجه داشته باشند. نیاز صاحبان رسانه ها عبارت است از حفظ شرکت و اموال متعلق به آن، افزایش نرخ سوددهی سرمایه گذاری های انجام شده، توسعه شرکت و افزایش ارزش موسسه که همان سرمایه است. مخاطبان توقع دارند که خدمات و تولیدات رسانه ای با کیفیت خوب در اختیار آنان قرار گیرد و اگر قرار باشدکالا یا خدمتی خریداری شود، آن را با قیمت کم خواهان هستند و تمایل دارند که کالای رسانه ای را به سهولت به دست آورند. آگهی دهندگان می خواهند با پرداخت هزینه کم و دریافت خدمات با کیفیت وخوب از رسانه ها، به مخاطبان مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. کارکنان رسانه ها خواهان دستمزد مناسب، برخورد عادلانه و یکسان، محیط کار امن و نشاط آور و قدردانی معنوی از زحمات خود هستند.
 16. شرکت مادر تخصصی به چه معناست؟
  شرکت مادر تخصصی یا هولدينگ به شرکتي می گویند که داراي سهام (با حق رأي) در يک يا چند کمپانی است و مي تواند بر آن ها اعمال کنترل نمايد. شرکت هولدينگ نوعاً اکثريت سهام شرکت هاي تابعه را داراست، ولي اگر چنانچه مالکيت هولدینگ در اقليت هم باشد، اين مالکيت به گونه اي است که حق رأي و کنترل را به شرکت مادر تخصصی مي دهد.
 17. عوامل رفتاري در سازمان،چه عواملی هستند؟
  عوامل رفتاري کليه عوامل مربوط به نيروي انساني که محتواي سازمان را تشکيل مي دهد مانند: انگيزش، روحيه کار و رضايت شغلي،می باشند.
 18. عوامل مؤثربررسانه های خبری چه عواملی هستند؟
  عوامل مؤثربررسانه های خبری عبارتند از: 1- ارزشها و اعتقادات: ارزشهای جوامع زیر بنای راه و رسم و شیوه زندگی جوامع هستند وبه طورکلی ایدئولوژی مبتنی بر ارزشها ازچند طریق به هدفها وکنشهای سیاسی ارتباط پیدا می کند: الف- ایدئولوژی یک چارچوب ذهنی به وجود می آورد تا براساس آنها سیاستگذاران واقعیت ها را درک کنند. دراین روند اطلاعات و پیامهای دریافت شده ازمحیط معنا و مفهوم پیدا می کند درطبقه بندی خاص مورد تفسیروتبیین قرارمی گیرد. ب- ایدئولوژی نوعی نظام اخلا قی به دست می دهد که براساس هنجارهای اخلاقی ناشی ازآن می توان رفتارها وداده های درست و نادرست را ازیکدیگر تمیز داد. ج- ایدئولوژی تنها یک راه ازمیان راههای گوناگون برای اتخاذ تصمیم جلوی سیاستگذاران قرار می دهد که این راه باید درچارچوب ایدئولوژی تصمیم گیرنده باشد. 2- اهداف وعوامل درون سازمانی: سیاستگذاران با توجه به اهداف و سیاستهای داخلی سازمان خبری اقدام به تصمیم گیری می کنند وبرنامه خودشان را مشخص می نمایند. 3- عوامل برون سازمانی: ازجمله عوامل برون سازمانی می توان به گروههای فشار اشاره کرد. گاهی اوقات یک رسانه خبری تحت تأثیر عوامل برون سازمانی قرار می گیرد و درجهت اهدافی غیرازهدف مورد نظر خود حرکت می کند.
 19. فرآیند کسب کار به چه معناست؟
  هر فعالیت و کسب کاری فرآیند و پروسه ای دارد.فرآيندهاي کسب وکارمعمولا عبارتنداز: انتخاب فرايند شناخت فرايند عملکرد فرايند بازنگري فرايند تغيير فرايند نهادينه نمودن تغييرات پس ،هر فرايند کسب و کار داراي مشخصه هاي زیر است : - هدف دارد. - ورودي مشخص دارد. - خروجي مشخص دارد. - از منابع تغذيه مي کند. - از تعدادي فعاليت هاي مشابه تشکيل شده است. - تاثير آن به بيش از يک واحد سازماني مي باشد، به عبارتي داراي تاثيرات افقي سازماني مي باشد. - ارزش هاي گوناگوني براي مشتريان خلق مي کند. مشتريان مي توانند مشتريان درون سازماني يا برون سازماني باشند.
 20. ماهواره ها چند نوع هستند؟
  ماهواره‌های فعال؛ این‌گونه از ماهواره‌ها، دارای فرستنده و گیرنده هستند و قادرند پیام‌های دریافتی را با موج دیگری مجددا به‌سوی كره زمین ارسال نمایند. این ماهواره‌ها مجهّز به ترانسپوندرهایی هستند كه سیگنال‌های دریافتی از زمین را تقویت كرده و فركانس آن‌را تغییر می‌دهند و احتمالاً با مدولاسیون و یا پلاریزاسیون جدیدی به سطح زمین می‌فرستند. ماهواره‌های غیرفعال؛ این دسته از ماهواره‌ها از خود انرژی نداشته و كار آن‌ها صرفاً انعكاس امواج ارسالی از زمین به‌سوی كره زمین است. منعكس كننده‌های غیرفعال در مقابل سیگنال‌های با قدرت متفاوت و فركانس‌های مختلف و غیرفعال بوده و نیازمند آنتن بسیار بزرگ و فرستنده بسیار پرقدرت زمینی می‌باشند. این‌گونه از ماهواره‌ها در یك‌جا ثابت نبوده و به سادگی ردیابی نمی‌شوند. ( معتمدنژاد، كاظم؛ وسایل ارتباط جمعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385، چاپ پنجم، جلد اول، ص242.)
 21. مسوولیت و وظایف وسایل ارتباط جمعی در دنیای امروز چیست؟
  با توجه به شرایط خاص سیاسی، اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی جهان امروز، برای مطالعه درباره نقش و وظایف وسایل ارتباط جمعی باید سه گونه ازجوامع را ازهم تفکیک کرد: در جوامع سرمایه داری، معمولا وظایفی چون آگاه کردن ، راهنمایی افکار عمومی، آموزش و انتقال میراث فرهنگی و سرگرمی در نظر گرفته شده است. در جوامع سوسیالیستی، با تکیه بر نظریه لنین سه نقش تهییج، تبلیغ وسازماندهی برای رسانه های جمعی عنوان شده است. در جوامع موسوم به کشورهای کمتر توسعه یافته، شامل کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین سه برداشت مشاهده می شود: در بیشتر این ممالک، همان نظریه های غربی مورد توجه قرار گرفته اند. در برخی از آنها، دیدگاه های مشابه جوامع سوسیالیستی دنبال می شود و برخی دیگر نظریه های مستقلی را مطرح نموده اند که تحت تاثیر مسائل ملی و ایدئولوژی حاکم بر آن جوامع است . در کل، کشورهای در حال توسعه از بعد رسانه ای، توفیق چندانی به ثبت نرسانده اند.
 22. مهم ترین عناصر تفکر استراتژیک از دید شما کدام ها هستند؟
  در این زمینه دیدگاه های چندی وجود دارد، به نظر اینجانب دیدگاه جين ليدکا (1998) که عناصر اساسي را در تفکر استراتژيک در 5 مورد بشرح زیر می داند قابل توجه است: 1)نگرشسيستمي : استراتژييكرويكردتمامنگرويكپارچهاست،هرچندفعاليتهايمجزاومتنوعزياديدرآنوجوددارد. يكمتفكراستراتژيك ميبايستييكمدلذهنيازتمامسيستممولدارزش،ازابتداتاانتهارادرذهنداشتهباشدوروابطبيناجزايآنرابهدرستيدرككند . 2) تمرکز بر اهداف : افراديكسازمانميبايستيمنابعخودرابرروياهدافاستراتژيكمتمركزكنند . اينتمركزميبايستيتادستيابيبههدفباقيبماند، اينتمركزتماميانرژيسازمانوافرادرامتوجهتحققاهدافاستراتژيكخواهدكرد. 3)فرصتجوييهوشمندانه: برايتفكراستراتژيكهموارهميبايستيازايدههايجديداستقبالكرد . اينامرسببميشودتافضايگزينههاياستراتژيكتوسعهيافتهودستيابيبهاستراتژياثربخشميسرگردد . درتفكراستراتژيك،كشففرصتهاوبهرهگيريازآنهايكاصلمهماست. 4)تفكردرزمان: استراتژيصرفاًدرآيندهنيست . استراتژيپلياستكهگذشته،حالوآيندهرابههمپيوندميدهد. برايتدوينواجراياستراتژيهمواره بایداينمسيرراموردملاحظهقرارداد . دراينشيوهتفكربايدآيندهرابرمبنايتوانمنديهايامروز(كهدستاوردگذشتهسازماناست)خلقكرد. 5)حرکتبافرضيهها: دردنياي سرشارازاطلاعاتوباوجودمحدوديتهايزمانيبرايتحليلآنها،قابليتفرضيهسازيوآزمونفرضيههايكيازمهمترينعواملپيشبردسريعسازمانبهسوياهدافاست .
 23. مهمترین مفاد بیانیه ماموریت چه چیزهایی می تواند باشد؟
  بیانیه ماموریت باید به ما پاسخ دهد، محصول (کالا یا خدمات) سازمان چیست؟ سازمان به چه کاری مشغول است و چرا به وجود آمده است. مشتری سازمان چه کسانی هستند؟ بازار هدف سازمان چیست؟ نوع بازار یا بازارهای هدف و محدوده و گستردگی جغرافیایی آن چقدر است؟ فن‌آوری مورد استفاده سازمان چیست؟ فلسفه یا مرام سازمان باورهای بنیادی، ارزشها، آرمانها وآرزوها، اولویتهای فلسفی و اخلاقی اصلی سازمان را بیان می کند. توجه به بقا، رشد و سودآوری سازمان، هر سازمانی ابتدا باید توان تداوم حیات داشته باشد، در نتیجه باید به فکر رشد و توسعه و پیشی گرفتن از رقبا باشد و برای عملی کردن بقا و رشد؛ هر روندی که سازمان طی می‌کند باید سودآور باشد.
 24. نظريه تزريقي چیست؟
  اين نظريه بر "قدرت نامحدود پيامرسانه ها" استوار است و عقيده دارد که اگر پيام خوب ارائه شود و درک گردد، بيشترينتأثير را بر مخاطب مي گذارد. در اين نظريه، مخاطب منفعل فرض می شود و جامعه به صورتاجزایی مجزا، بدون روابط اجتماعي درنظر گرفته مي شود. اين نظريه به ارتباطات ميانفردي توجهي ندارد و وسايل ارتباط جمعي را مانند يک سرنگ فرض مي کند که مي توانندمحتواي پيام خود را به مخاطبان تزريق کنند.
 25. نظریه مطلوبیت و نظریه بی تفاوتی در اقتصاد رسانه به چه معناست ؟
  نظریه مطلوبیت به این موضوع می پردازد که اقتصاددان ها برای اندازه گیری هر واحد از رضایت خاطری که مصرف کنندگان به دست می آورند مقیاسی به کار می برند که فایده نامیده می شود. مطلوبیت عددی، براساس میانگین مدت زمانی که روزانه یا در هفته صرف رسانه های مختلف شده بدست می آید.مطلوبیت عددی معیار اندازه گیری رضایت خاطر مصرف کنندگان از مصرف کالاست. این موضوع برای تولید کنندگان برنامه های تلویزیون، رادیو و... بسیار مهم است که بدانند مطلوبیت یک کانال یا مطلوبیت یک برنامه خاص چقدر است؟ مصرف کننده به هنگام انتخاب کالاها و خدمات در بازار مطلوبیت و قیمت را در نظر می گیرد. نظریه بی تفاوتی بر این اصل استوار است که هر مصرف کننده، برای خود اولویت های خاصی دارد و این اولویت برای کالاها و خدمات مطلوبیت ویژه ای درنظر می گیرد. نظریة بی تفاوتی براصل تلاش مصرف کننده برای حداکثر بهره گیری از کالاها و خدمات در شرایطی که امکان مصرف بیش از یک نوع کالا یا خدمات مطرح می باشد متکی است. مصرف کنندگان می خواهند با ایجاد تعادل در مصرف کالاهای متفاوت رضایت بیشتری کسب کنند.
 26. نظریه مطلوبیت و نظریه بی تفاوتی در اقتصاد رسانه به چه معناست ؟
  نظریه مطلوبیت به این موضوع می پردازد که اقتصاددان ها برای اندازه گیری هر واحد از رضایت خاطری که مصرف کنندگان به دست می آورند مقیاسی به کار می برند که فایده نامیده می شود. مطلوبیت عددی، براساس میانگین مدت زمانی که روزانه یا در هفته صرف رسانه های مختلف شده بدست می آید.مطلوبیت عددی معیار اندازه گیری رضایت خاطر مصرف کنندگان از مصرف کالاست. این موضوع برای تولید کنندگان برنامه های تلویزیون، رادیو و... بسیار مهم است که بدانند مطلوبیت یک کانال یا مطلوبیت یک برنامه خاص چقدر است؟ مصرف کننده به هنگام انتخاب کالاها و خدمات در بازار مطلوبیت و قیمت را در نظر می گیرد. نظریه بی تفاوتی بر این اصل استوار است که هر مصرف کننده، برای خود اولویت های خاصی دارد و این اولویت برای کالاها و خدمات مطلوبیت ویژه ای درنظر می گیرد. نظریة بی تفاوتی براصل تلاش مصرف کننده برای حداکثر بهره گیری از کالاها و خدمات در شرایطی که امکان مصرف بیش از یک نوع کالا یا خدمات مطرح می باشد متکی است. مصرف کنندگان می خواهند با ایجاد تعادل در مصرف کالاهای متفاوت رضایت بیشتری کسب کنند.

مدیریتی

 1. فرآيند مديريت استراتژيک ؟
  الگوهاي متعددي از فرآيندهاي مديريت استراتژيک، در منابع مختلف اين رشته وجود دارد، يکي از بهترين الگوها به شرح زير است : • تشکيل کميته راهبردي نخستین گام در فرآيند مديريت استراتژيک، تشکيل کميته راهبردي است که توسط بالاترين مدير سازمان و با مشورت کارشناسان برنامه ريزي استراتژيک، از بين کارکنان داراي صلاحيت هاي لازم، در هر بخش انتخاب مي شود. مثلا کميته راهبردي در يک سازمان رسانه اي مي تواند متشکل از مدير مسئول، سردبير و دبيران سرويس هاي مختلف باشد. • تدوين بيانيه ارزش ها ارزش ها، بايدها و نبايدهاي رفتاري در يک سازمان را مشخص مي کنند. ايدئولوژي و ارزش هاي سازماني، زير بناهاي فرهنگ سازماني هستند. به عبارت ديگر، آنچه که شرط بقا و رشد يک سازمان را تشکيل مي دهد و مبنا و راهنماي فعاليت هاي سازمان بوده و بعنوان معياري جهت کنترل تصميم گيري ها و رفتارها در سازمان مورد توجه قرار مي گيرد، ايدئولوژي و ارزش هاي آن سازمان ناميده مي شود. بعنوان مثال يک سازمان رسانه اي مي تواند ارزشهايي نظير؛ تلاش در جهت تقويت فرهنگ ايراني – اسلامي، التزام و پايبندي به قانون اساسي و صداقت در امر اطلاع رساني را بعنوان ارزش هاي محوري خود انتخاب کند. • تدوين بيانيه چشم انداز چشم انداز، تصويري است از وضعيت شرکت، زماني که به ماموريت، اهداف و استراتژي هاي خود دست يافته باشد. چشم انداز مطلوب يک سازمان رسانه اي در آينده مي تواند شامل اين موارد باشد؛ ارائه رسانه اي با بالاترين کيفيت و بيشترين مخاطب در کشور، رسانه اي سرآمد در منطقه که به پوشش اخبار و اطلاعات حوزه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، سياسي، ورزشي و ...مبادرت مي ورزد. • تدوين بيانيه ماموريت رسالت يا ماموريت يک سازمان، «علت» يا «فلسفه وجودي» آن سازمان را نشان مي دهد. اگر ماموريت يک سازمان را در قالب يک سند، مکتوب کرده و به اطلاع ذي نفعان برسانيم، در واقع «بيانيه ماموريت» آن سازمان را تهيه کرده ايم. بنابراين، بيانيه ماموريت، جمله يا عبارتي است که بوسيله آن مقصود يک سازمان، از سازمان هاي مشابه متمايز مي شود. بيانيه ماموريت بايد شامل مواردي از اين قبيل باشد؛ محصول، مشتري، بازار، تکنولوژي، رشد و سودآوري، فلسفه وجودي، تمايز، توجه به تصور مردم و کارکنان. مثال؛ سازمان رسانه اي مي کوشد، با بهره گيري از پيشنهادات و انتقادات مخاطبان و به کارگيري آخرين پيشرفت هاي تکنولوژيکي در جهت ارائه جديدترين، کامل ترين و جامع ترين اخبار داخلي و خارجي و تحليل و تفسير آنها گام هاي بزرگي در جهت ارتقاء سطح آگاهي مخاطبان بردارد. • تدوين اهداف بلندمدت نتيجه هايي که يک سازمان، در يک دوره چند ساله از انجام فعاليت هاي خود تعقيب مي کند، هدف هاي بلند مدت ناميده مي شود. هدف هاي بلند مدت معمولا شامل مواردي نظير، سودآوري، بازگشت سرمايه، موضع رقابتي، بهره وري، بهبود نيروي انساني و... مي شود. مثلا رسيدن به يک ميليون تيراژ در سال 1400 يا افزايش کانال هاي تلويزيوني به 10 شبکه تا پايان سال 1395 مي توانند اهداف سازمان رسانه اي به حساب آيند. • تجزيه وتحليل فرصت ها و تهديدها فرآيندي است که طي آن، استراتژيست ها محيط را مطالعه و بررسي مي کنند تا فرصت ها و تهديدهاي پيش و روي سازمان را شناسايي کنند. عوامل محيطي که در سطح کلان وجو دارند و يک سازمان رسانه اي نيز بايد کم و بيش به آن ها توجه داشته باشد، شامل؛ عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تکنولوژيکي، سياسي و حقوقي، اقليمي و جغرافيايي و همچنين جهاني مي باشند. و عوامل محيط تخصصي يا سطح خرد شامل؛ مشتريان، عرضه کنندگان، رقبا، نهادهاي دولتي، مديران،گروه هاي فعال اتحاديه ها، توزيع کنندگان و ... مي باشد . تجزيه تحليل نقاط ضعف و نقاط قوت مديران سازمان ها بايد علاوه بر بررسي و تجزيه تحليل محيط خارجي و کشف فرصت ها و تهديدها، بايد به عوامل داخلي نيز توجه داشته باشند تا بتوانند با بررسي نقاط ضعف و قوت سازمان، عوامل استراتژيک داخلي را نيز شناسايي کنند. عوامل داخلي به عواملي گفته مي شود که بر عملکرد سازمان تاثير قابل ملاحظه اي دارند و در عين حال تحت کنترل مديريت سازمان قرار دارد. نقاط قوت و ضعف هر سازمان در بهره گيري از فرصت ها و خنثي کردن تهديدها نقش تعيين کننده اي دارند. معيارهاي ارزيابي محيط داخلي عبارتند از؛ مقايسه با توانائي ها و عملکرد گذشته، مقايسه با برنامه استراتژيک، مقايسه با توانائي ها و عملکرد رقبا، در نظر گرفتن چرخه عمر محصول و مقايسه با عوامل موفقيت در صنعت. • تدوين و انتخاب استراتژي هر سازمان بايد با توجه به نقاط قوت و ضعف داخلي خود و همچنين فرصت ها و تهديدات محيطي، از ميان گزينه هاي ممکن، مناسب ترين استراتژي را براي نيل به ماموريت و چشم انداز خود انتخاب کند. بعبارت ديگر بايد مزايا، معايب،هرينه ها و منفعت هاي هر کدام از استراتژي ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و در نهايت، مناسب ترين گزينه ها براي اجراء انتخاب شوند. • اجراي استراتژي پس از آن که بيانيه هاي ايدئولوژي و ارزش ها، چشم انداز، ماموريت و همچنين، اهداف بلند مدت سازمان تدوين شدند، فرصت ها و تهديدات محيطي و نقاط قوت و ضعف داخلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و در نهايت استراتژي هاي قابل اجراء و مناسب سازمان، استخراج و انتخاب شدند، زمان اجراي استراتژي فرا مي رسد. اجراي استراتژي فرآيندي است که بر اساس آن، استراتژي ها ضمن آن که از طريق اعمال ملاحظات ساختاري، فرهنگي و رهبري، در سازمان نهادينه مي شوند، با بهره گيري از برنامه ها، بودجه و رويه ها به اجراء در مي آيند. • کنترل و نظارت استراتژيک کنترل، فعاليتي است که بوسيله آن عمليات پيش بيني شده با عمليات انجام شده مقايسه مي شوند و در صورت وجود اختلاف و انحراف بين «آنچه بايد باشد» و «آنچه هست»، نسبت به رفع و اصلاح آن ها اقدام مي شود. بعبارت ديگر، سازمان ها از طريق کنترل استراتژيک مي توانند به ارزيابي مراحل مختلف مديريت استراتژيک پرداخته و در صورت بروز هرگونه خللي دراين فرآيند، آن حوزه هايي که نياز به توجه بيشتري دارند را پشتيباني نمايند.
 2. اكولوژي رسانه يعني چه و با چه شاخصهاي تعريف مي شود؟
  اكولوژي رسانه به منزله مطالعه رسانه به عنوان پديده اي چند وجهي است كه هر يك از ابعاد ان مي تواند راهنمايي بر اين امر باشد كه چرا و چگونه رسانه مي تواند بر درك ، فهم، احساس، ارزشها و رفتار هاي اعضاي جامعه اعم از افراد، سازمانها، گروهها و دولتها و حتي خود رسانه تاثير بگذارند. اكولوژي بودن يك رسانه با سه شاخص تكنولوژي در دسترس ، محتوا و مندرجات رسانه و موقعيت اجتماعي رسانه تعريف مي شود.
 3. اكولوژي رسانه يعني چه و با چه شاخصهاي تعريف مي شود؟
  اكولوژي رسانه به منزله مطالعه رسانه به عنوان پديده اي چند وجهي است كه هر يك از ابعاد ان مي تواند راهنمايي بر اين امر باشد كه چرا و چگونه رسانه مي تواند بر درك ، فهم، احساس، ارزشها و رفتار هاي اعضاي جامعه اعم از افراد، سازمانها، گروهها و دولتها و حتي خود رسانه تاثير بگذارند. اكولوژي بودن يك رسانه با سه شاخص تكنولوژي در دسترس ، محتوا و مندرجات رسانه و موقعيت اجتماعي رسانه تعريف مي شود.
 4. انواع استراتژی‌های بین المللی کدام است و اساسا با تغییر محیط کاری ملی به بین المللی چه اتفاقاتی رخ می دهد؟
  با تغيير محيط كاري از ملي به بين المللي شرايط سياسي، فرهنگي، پولي، اقتصادي، موانع تجارت، روابط كاري، قرارداها، تبليغات، تحقيق در بازاز، نيرويكار، دخالت دولت و تامين مالي تغيير مي‌كند. درکل سه نوع استراتژي بين المللي داريم: 1-استراتژی چندمحلی؛ استراتژی و اجرای تصمیمات به استراتژی‌های کسب و کار محلی در هر یک از کشورها تقسیم می‌شود محصولات و خدمات، مناسب بازارهای محلی می‌شوند واحدهای تجاری در یک کشور از هم مستقل هستند فرض بر این است که بازار در هر کشور و منطقه متفاوت است بر رقابت در هر بازار تمرکز می‌کند مثلا استراتژی مهم میان شرکت‌های اروپایی بسته به تنوع فرهنگ و بازار در اروپا است 2-استراتژی جهانی؛ محصولات دربازارهای ملی استاندار می‌شوند تصمیمات با در نظر گرفتن استراتژکسب و کار در دفتر مرکزی گرفته می‌شود برای هر واحد استراتژی کسب و کار مستقل در نظر گرفته می‌شوند تاکید بر صرفه اقتصادی غالبا با بی توجهی و بی مسئولیتی نسبت به بازارهای محلی همراه است احتیاج به اشتراک منابع و همکاری در فرای مرزها دارد که مدیریتش مشکل است 3-استراتژی فرا ملیتی؛ به دنبال این است که بهره وری استراتژی جهانی و مسئولیت محلی را توام داشته باشد رسیدن به آن مشکل است چون باید به موارد زیر هم‌زمان برسد: * کنترل مرکزی و هماهنگی قوی برای رسیدن به بهره وری * تمرکز زدایی برای رسیدن به تعهد به بازارهای محلی * پیگیری موضوع یادگیری سازمانی برای رسیدن به مزیت‌های رقابتی
 5. برای اجرای بهتر و پر نتیجه تر استراتژی باید چه کاری انجام شود:
  پويايي و پر ثمری دراجراي استراتژي وقتي تحقق مي‏يابد كه ديگرراهبرد و استراتژی به عنوان يك فرايند متمركز تلقي نشود، بلكه جزئي از عقلانیت ارتباطی غیر متمرکزباشد، به طوري كه استراتژيهاي عملياتي وتاکتیک های حمايت‏كننده، در امتداد يكديگر باشند . البته جهت کلی سازمان باید دارای ثبات باشد.، اگر اینگونه نباشد، اين خطر وجود دارد كه سازمان، بخشي از قدرت رقابتي‏اش را از دست بدهد و نتواند از منابع سازمان استفادة بهينه بعمل آورد. بنابراين، بايد موازنه‏اي ميان تعيين جهت استراتژيك سازمان به شكلي كه جهت كلي باثبات باشد و حفظ قابليت انعطاف براي پاسخ به تغييرات و پويايي رقابت، ايجاد نمود.
 6. بيانيه رسالت برای چه چیزی مفیداست؟
  بيانيه رسالت براي سازمان هاي عمومي،به منظور شفافيت تجاري و قانوني نوشته مي شود و اگرچه اکثر مديران نمي توانند آن راکلمه به کلمه حفظ کرده و اجرا نمایند، اما در اين مورد که اين بيانيه ها چگونهراهنماي تصميم گيري و تخصيص منابع هستند، از درک عمليبرخوردارند.
 7. جایگاه وحدت ملی و چگونگی به وجود آمدن آن را در جامعه تحت تاثیر چه عواملی می دانید؟
  به طور کلی ،خواسته ها (آنچه مردم امروز از حاکمیت می خواهند) و انتظارات(انچه که امید دارند حاکمیت در آینده برای آنها فراهم کند)،هردو بر رفتار اجتماعی مردم اثر می گذارد. رفتار اجتماعی بر مشارکت اجتماعی تاثیر گذار است. مشارکت اجتماعی بر جامعه پذیری تاثیر گذار است . جامعه پذیری در رابطه ملت با دولت مطرح است و برآن واقعیت ها و ایده ال ها موثرند. نتیجه این فرایند به صورت طبیعی , وحدت ملی را سبب می شود. در این راستا عواملی بر مشارکت اجتماعی نفوذ دارند و آن زبان قدرت و زبان مردم است .زبان قدرت یعنی، قدرت سازمان یافته و منظور از قدرت سازمان یافته، همان حکومت ودولت است. هدف از زبان مردم, نهادهای اجتماعی است که مشارکت هنجاری را درجامعه سبب می شوند. بنابراین می توان شمای زیر را برای نشان دادن عوامل تاثیر گذار بر وحدت ملی منظور نمود: چگونگی به وجود آمدن وحدت ملی در بافت جامعه لازم به ذکر است که وحدت ملی، بر خلاف وفاق ملی که ارتباط بین حکومت ونخبگان جامعه است، به رابطه حکومت و عامه مردم مربوط است.
 8. در درنیای امروز چند ملیتی شدن رسالت موسسه یعنی چه؟
  چند ملیتی شدن، موسسه ها را به تعریف کاملا جدیدی از مجموعه فرصت‌ها، محدودیت‌ها و خطرات تعیین شده محیطی پایبند می‌کند. برای حفظ کردن مسیر بنگاه از آنچه عواملی محیطی تحمیل می‌کند، مدیریت عالی باید ماموریت اصلی، فلسفه و مقاصد استراتژیک موسسه را پیش از چند ملیتی شدن، مجددا ارزیابی کند. موسسه چند ملیتی می‌تواند یک بازار جهانی را برای خودش تعریف کند که مستلزم استاندارد کردن محصول و فعالیت‌های شرکت یا بنگاه است . موسسه پس از تعیین بازار هدف، باید بیانیه رسالت را با ساز و کارهای داخلی متناسب برای حمایت از این رسالت تعریف کند. مثلا اگر شرکتی بازار جهانی برای خودش تعریف کند، بیانیه رسالت ممکن است وظایف و فعالیت‌های متمرکزی ایجاد کند که همه فعالیت‌ها یکسان و استاندارد باشد.
 9. در عصر اطلاعات مهم ترین مزیت سازمان ها به طور خلاصه چیست؟
  درعصراطلاعات ، یا بهتر بگویم درعصردانش، بتدريج سازمانها به اين واقعيت پي مي برند كه منبع كليدي كسب و كار، سرمايه و تجهيزات نيست، بلكه دانش، اطلاعات وايده‏ها است که مزیت محسوب می شود. با اين ديد، سازمانها به تجديد ساختار، ايجاد سازمان هاي يكپارچه، شبكه‏هاي جهاني و سازمان مركزي كوچكتر روي مي آورند.
 10. در هنگام شروع به کار در یک محیط جدیدحرفه ای ، برای اصلاح امور و ایجاد تحول در سازمان چه باید کرد؟
  1 ) روزآمد كردن تكنولوژي، 2 ) آموزشنيروها، متناسب با ماموریت 3 ) اصلاح ساختاري و تشكيلاتي، 4) شفاف سازی اهدافسازمان 5 ) بازنگری در سبک رهبری و مدیریت سازمان
 11. رابطه موثر مخاطب با رسانه به چهمعناست؟
  بدین معناست که مخاطب باید به رسانهاعتماد داشته باشد و احساس کند که رسانه با او حالت انطباقي و سازگاري دارد و هرچهگیرنده پیام احساس کند که ذهنش دستکاري مي شود، نسبت به ارتباط بي اعتمادتر مي شودو ارتباط حالت تبليغي به خود مي گيرد و ممکن است بازار از دست برود. در حقيقتاعتماد به منبع و رابطه رسانه و مخاطب حائز اهميت است.
 12. سازمان رسانه اي با ديگر سازمان ها چهتفاوت هايي دارد؟
  سازمان رسانه‌ای با بقیه سازمان‌هاچند تفاوت‌ اساسی دارد. یکی این که محیط پیرامونش محیطی پویا و متحول است و به طوردائم در رابطه با مفاهیم مختلف تغییر می‌کند. محیط عملیاتی سازمان رسانه‌ای درمقايسه با سایر سازمان‌ها از تنوع و دگرگونی به مراتب بيشتري برخوردار است. مثلاًزمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، مسائل جغرافیایی، دولت،گروه‌های فشار و گروه‌های تخصصی، همه اینها پیرامون محیط سازمان رسانه‌ای هستند وبر آن تأثیر می‌گذارند. دیگر اینکه سازمان رسانه‌ای به طور دائم و لحظه به لحظه درمعرض قضاوت قرار می گیرند. این تنها سازمان رسانه ای است که به طور دائم در حالارزیابی توسط مشتری که همان مخاطب است، قرار دارد. مساله دیگر تنوع محصول است. یکسازمان رسانه ای تنوع محصولاتش بسیار زیاد است. هر خبر و توليدي و هر محصول رسانهای خودش یک نوع آوری به شمار می رود. محور بعدی، جامعیت محصولات رسانه‌اي است، بهاين معني كه بايد در برگیرنده باشد به تمام ویژگی‌هایی که یک مخاطب دارد. نکتهمهم‌تر واحد زمان است. خبر و کار رسانه ای واحد زمانش لحظه است. در این عرصه رقباجنگشان، جنگ ثانیه‌ها می شود. یک اصطلاحی هست در کار رسانه ای و خبر كه مي گويد:« آخرین محصول و نتیجه را کسی برداشت کرد که نخستین خبر را داد ». بنابراین مدیریتزمان در مدیریت رسانه خیلی مهم است........
 13. عوامل ساختاري در سازمان کدام عوامل هستند؟
  عوامل ساختاري در برگيرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر اجزاي داخلي سازمان هستند که بدنه آن را مي سازند مانند: ساختار رسمی سازمان، قوانين و مقرارت و...
 14. فرآيند مديريت استراتژيک ؟
  الگوهاي متعددي از فرآيندهاي مديريت استراتژيک، در منابع مختلف اين رشته وجود دارد، يکي از بهترين الگوها به شرح زير است : • تشکيل کميته راهبردي نخستین گام در فرآيند مديريت استراتژيک، تشکيل کميته راهبردي است که توسط بالاترين مدير سازمان و با مشورت کارشناسان برنامه ريزي استراتژيک، از بين کارکنان داراي صلاحيت هاي لازم، در هر بخش انتخاب مي شود. مثلا کميته راهبردي در يک سازمان رسانه اي مي تواند متشکل از مدير مسئول، سردبير و دبيران سرويس هاي مختلف باشد. • تدوين بيانيه ارزش ها ارزش ها، بايدها و نبايدهاي رفتاري در يک سازمان را مشخص مي کنند. ايدئولوژي و ارزش هاي سازماني، زير بناهاي فرهنگ سازماني هستند. به عبارت ديگر، آنچه که شرط بقا و رشد يک سازمان را تشکيل مي دهد و مبنا و راهنماي فعاليت هاي سازمان بوده و بعنوان معياري جهت کنترل تصميم گيري ها و رفتارها در سازمان مورد توجه قرار مي گيرد، ايدئولوژي و ارزش هاي آن سازمان ناميده مي شود. بعنوان مثال يک سازمان رسانه اي مي تواند ارزشهايي نظير؛ تلاش در جهت تقويت فرهنگ ايراني – اسلامي، التزام و پايبندي به قانون اساسي و صداقت در امر اطلاع رساني را بعنوان ارزش هاي محوري خود انتخاب کند. • تدوين بيانيه چشم انداز چشم انداز، تصويري است از وضعيت شرکت، زماني که به ماموريت، اهداف و استراتژي هاي خود دست يافته باشد. چشم انداز مطلوب يک سازمان رسانه اي در آينده مي تواند شامل اين موارد باشد؛ ارائه رسانه اي با بالاترين کيفيت و بيشترين مخاطب در کشور، رسانه اي سرآمد در منطقه که به پوشش اخبار و اطلاعات حوزه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، سياسي، ورزشي و ...مبادرت مي ورزد. • تدوين بيانيه ماموريت رسالت يا ماموريت يک سازمان، «علت» يا «فلسفه وجودي» آن سازمان را نشان مي دهد. اگر ماموريت يک سازمان را در قالب يک سند، مکتوب کرده و به اطلاع ذي نفعان برسانيم، در واقع «بيانيه ماموريت» آن سازمان را تهيه کرده ايم. بنابراين، بيانيه ماموريت، جمله يا عبارتي است که بوسيله آن مقصود يک سازمان، از سازمان هاي مشابه متمايز مي شود. بيانيه ماموريت بايد شامل مواردي از اين قبيل باشد؛ محصول، مشتري، بازار، تکنولوژي، رشد و سودآوري، فلسفه وجودي، تمايز، توجه به تصور مردم و کارکنان. مثال؛ سازمان رسانه اي مي کوشد، با بهره گيري از پيشنهادات و انتقادات مخاطبان و به کارگيري آخرين پيشرفت هاي تکنولوژيکي در جهت ارائه جديدترين، کامل ترين و جامع ترين اخبار داخلي و خارجي و تحليل و تفسير آنها گام هاي بزرگي در جهت ارتقاء سطح آگاهي مخاطبان بردارد. • تدوين اهداف بلندمدت نتيجه هايي که يک سازمان، در يک دوره چند ساله از انجام فعاليت هاي خود تعقيب مي کند، هدف هاي بلند مدت ناميده مي شود. هدف هاي بلند مدت معمولا شامل مواردي نظير، سودآوري، بازگشت سرمايه، موضع رقابتي، بهره وري، بهبود نيروي انساني و... مي شود. مثلا رسيدن به يک ميليون تيراژ در سال 1400 يا افزايش کانال هاي تلويزيوني به 10 شبکه تا پايان سال 1395 مي توانند اهداف سازمان رسانه اي به حساب آيند. • تجزيه وتحليل فرصت ها و تهديدها فرآيندي است که طي آن، استراتژيست ها محيط را مطالعه و بررسي مي کنند تا فرصت ها و تهديدهاي پيش و روي سازمان را شناسايي کنند. عوامل محيطي که در سطح کلان وجو دارند و يک سازمان رسانه اي نيز بايد کم و بيش به آن ها توجه داشته باشد، شامل؛ عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تکنولوژيکي، سياسي و حقوقي، اقليمي و جغرافيايي و همچنين جهاني مي باشند. و عوامل محيط تخصصي يا سطح خرد شامل؛ مشتريان، عرضه کنندگان، رقبا، نهادهاي دولتي، مديران،گروه هاي فعال اتحاديه ها، توزيع کنندگان و ... مي باشد . تجزيه تحليل نقاط ضعف و نقاط قوت مديران سازمان ها بايد علاوه بر بررسي و تجزيه تحليل محيط خارجي و کشف فرصت ها و تهديدها، بايد به عوامل داخلي نيز توجه داشته باشند تا بتوانند با بررسي نقاط ضعف و قوت سازمان، عوامل استراتژيک داخلي را نيز شناسايي کنند. عوامل داخلي به عواملي گفته مي شود که بر عملکرد سازمان تاثير قابل ملاحظه اي دارند و در عين حال تحت کنترل مديريت سازمان قرار دارد. نقاط قوت و ضعف هر سازمان در بهره گيري از فرصت ها و خنثي کردن تهديدها نقش تعيين کننده اي دارند. معيارهاي ارزيابي محيط داخلي عبارتند از؛ مقايسه با توانائي ها و عملکرد گذشته، مقايسه با برنامه استراتژيک، مقايسه با توانائي ها و عملکرد رقبا، در نظر گرفتن چرخه عمر محصول و مقايسه با عوامل موفقيت در صنعت. • تدوين و انتخاب استراتژي هر سازمان بايد با توجه به نقاط قوت و ضعف داخلي خود و همچنين فرصت ها و تهديدات محيطي، از ميان گزينه هاي ممکن، مناسب ترين استراتژي را براي نيل به ماموريت و چشم انداز خود انتخاب کند. بعبارت ديگر بايد مزايا، معايب،هرينه ها و منفعت هاي هر کدام از استراتژي ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و در نهايت، مناسب ترين گزينه ها براي اجراء انتخاب شوند. • اجراي استراتژي پس از آن که بيانيه هاي ايدئولوژي و ارزش ها، چشم انداز، ماموريت و همچنين، اهداف بلند مدت سازمان تدوين شدند، فرصت ها و تهديدات محيطي و نقاط قوت و ضعف داخلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و در نهايت استراتژي هاي قابل اجراء و مناسب سازمان، استخراج و انتخاب شدند، زمان اجراي استراتژي فرا مي رسد. اجراي استراتژي فرآيندي است که بر اساس آن، استراتژي ها ضمن آن که از طريق اعمال ملاحظات ساختاري، فرهنگي و رهبري، در سازمان نهادينه مي شوند، با بهره گيري از برنامه ها، بودجه و رويه ها به اجراء در مي آيند. • کنترل و نظارت استراتژيک کنترل، فعاليتي است که بوسيله آن عمليات پيش بيني شده با عمليات انجام شده مقايسه مي شوند و در صورت وجود اختلاف و انحراف بين «آنچه بايد باشد» و «آنچه هست»، نسبت به رفع و اصلاح آن ها اقدام مي شود. بعبارت ديگر، سازمان ها از طريق کنترل استراتژيک مي توانند به ارزيابي مراحل مختلف مديريت استراتژيک پرداخته و در صورت بروز هرگونه خللي دراين فرآيند، آن حوزه هايي که نياز به توجه بيشتري دارند را پشتيباني نمايند.
 15. مخاطب یعنی چه؟
  نخستین تعریف نظری از مخاطب را هربرت بلومر امریکایی (1939) ارائه نمود. وی که از پیشگامان مکتب شیکاگو می باشد، مخاطبان یک رسانه را شکل جدیدی از تجمع بشری می داند که در بهره برداری از محصولات رسانه ای، به صورت یک جمع با اجزایی دور از هم پدید آمده اند. بلومر با این تعریف، در واقع به تعریف توده پرداخته و مخاطبان رسانه در جوامع صنعتی، مخاطب توده وار نامیده است. (زارعیان، 1385؛ معتمدنژاد، 1384) این مفهوم یعنی – مخاطب توده وار – مربوط به اولین دوره های ظهور وسایل ارتباط جمعی در جوامع صنعتی می باشد. در این دوره ها، جمع مخاطب را جمعی گسسته از هم، دارای تأثیر پذیری زیاد، گمنام و بی ریشه می پنداشتند. تاثيرگذاري همزمان، افراد زياد، هم شكلي محتوا، تجزيه مصرف رسانه اي بيش از پيش خصوصي شده، محصول شرايط توده وار بود. اين توده مفهومي متفاوت از گروه، انبوه خلق و عامه مردم كه در گذشته بودند، داشت. رابطه مخاطب و رسانه توده وار نيز غيرشخصي بود. مخاطبان نمي توانستند به راحتي به توليد كنندگان و فرستندگان پيام هاي رسانه هاي جمعي پاسخ دهند. رابطه ارتباطي بوجود آمده نوعاً محاسبه گرانه و بدون معيارهاي مشترك اخلاقي بود. (مک کوئیل، 1384) هارولد لاسول نیز که به نوعی نخستین مدل خطی ارتباط را ارائه نمود، مخاطب را هدف مورد نظر ارتباط گر معرفی نمود که به نوعی بر رفتار خود ارتباط گر نیز تأثیر گذار است. (سورین، تانکارد؛ 1382) بهترین و جامع ترین تعریف از مخاطب را می توان، به تعریف دنیس مک کوئیل نسبت داد. وی در کتاب «مخاطب شناسی» مخاطب را اینگونه تعریف می کند : « مخاطب بطور ساده به خوانندگان ، بينندگان و شنوندگان يكي از كانال هاي رسانه اي يا هر محتوا و نمايش اشاره دارد، اما همين واژه ساده و يگانه، براي اشاره به واقعيتي بكار مي رود كه بطور روزافزون در حال پيچيده تر و متنوع تر شدن است. واژه مخاطب نگهداشته شده است اما موضوع آن بطور مستمر و متنوع در حال دگرگوني است».
 16. مهمترين مشکلات انسانی برنامه ريزي استراتژيک را تشريح نماييد.
  مهمترين مشکلات فرا روي برنامه ريزي استراتژيک را مي توان اينگونه نام برد: مشکل فراگرد، مشکل ساختاري، مشکل نهادي ومشکل انساني.در مشکل انساني مي توان به مسائل زير اشاره کرد: • افراد در برخورد با مشکلات، داراي توان هاي محدودي مي باشند. • افراد داري توان تطبيق بسيار بالايي هستند، ولي تغييرات تدريجي را تشخيص نمي دهند. • افراد در بحران ها عقب نشيني کرده، خود را به فراموشي مي زنند و بهانه تراشي مي کنند. • افراد در صورت کسب شايستگي و درگير شدن در مشکلات، هوشياري و تمرکز خود را از دست مي دهند. • تعهد افراد هنگام دست زدن به اقدام هاي عمومي، اجباري و بازگشت ناپذير، افزايش مي يابد. • اگر برنامه ريزي استراتژيک به يک وظيفه زودگذر تبديل شود، افراد هوشياري و تمرکز خود را از دست مي دهند.