تناسب استراتژی های سازمان با راهبرد های منابع انسانی